Trimite e-mail | Printeaza
Economie
28.10.2010

BNM: Situaţia financiară a sistemului bancar în ianuarie-septembrie 2010

Potrivit BNM, pe parcursul a 9 luni ale anului 2010, sistemul bancar din Republica Moldova a consemnat următoarele tendinţe de dezvoltare.

La situaţia din 30.09.2010 capitalul de gradul  I a sporit cu  7.1 la sută până la  6882.6 mil. lei. Creşterea acestui indicator financiar denotă  o capacitate mai bună a  băncilor de acoperire a eventualelor pierderi şi induce un grad mai înalt de protecţie a intereselor deponenţilor. Pentru comparaţie, în aceeaşi perioadă a anului precedent, capitalul de gradul I a înregistrat o descreştere cu  3.0 la sută.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 78.6 la sută sau cu 1.0 p.p. mai mult faţă de sfârşitul anului 2009, ca urmare a majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor nerezidenţi.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se află în continuare la un nivel înalt - 31.2 la sută, în descreştere cu 0.9 p.p comparativ cu sfârşitul anului 2009. (Nivelul minim necesar este de 12 la sută).  Evoluţia respectivă reflectă existenţa în bănci a unui potenţial de operaţiuni expuse riscurilor, cu acoperire de capital, fără afectarea acestuia.  

În perioada ianuarie-septembrie a.c., activele bancare totale, un alt indicator important,  au consemnat o creştere cu 2.3 la sută  până la 40865.3 mil. lei, indicând o dezvoltare extensivă a sistemului. Înregistrarea unei tendinţe pozitive iese în relief prin comparaţia cu perioada similară a anului trecut, când activele au descrescut cu 3.3 la sută. Astfel, în structura activelor pe parcursul a 9 luni ale anului 2010 s-au majorat: numerarul - cu 0.8 la sută până la 2197.3 mil.lei, valorile mobiliare net - cu 14.7 la sută până la 6944.2 mil. lei, creditele şi leasingul financiar net - cu 9.1 la sută până la 22078.9 mil. lei, mijloacele datorate de BNM - cu 4.3 la sută până la 2027.9 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net - cu 34.3 la sută până la 3592.3 mil. lei şi alte active net - cu 0.6 la sută până la 4024.7mil.lei. Aceasta a avut loc din contul unei redistribuiri mai eficiente a activelor menţionate mai sus, cum ar fi, de exemplu, majorarea creditelor, activitatea băncilor  dezvăluind un aspect evolutiv mai intensiv.

Ponderea creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor s-a redus cu 0.7 p.p. faţă de sfârşitul anului 2009, constituind 15.7 la sută la 30.09.2010. Ponderea creditelor nefavorabile în capitalul normativ total s-a micşorat cu 1.5 p.p. faţă de 31.12.2009, înregistrând 54.6 la sută la 30.09.2010.

În contextul administrării riscurilor, ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite la 30.09.2010 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului - 49.5 la sută, fiind urmate de creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare - 16.2 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare - 12.7 la sută şi creditele de consum - 8.6 la sută.

Pentru 9  luni ale anului 2010 venitul net pe sistemul bancar a constituit 371.5 mil. lei sau de 8.1 ori mai mult faţă de perioada similară a anului precedent, când indicatorul respectiv  a totalizat 45.8 mil. lei.

La 30.09.2010, rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar  au constituit corespunzător 1.2 la sută şi 6.9 la sută.  De menţionat că la sfârşitul anului 2009,  aceşti indicatori au înregistrat valori negative.

Lichiditatea pe termen lung pe sistem (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani £ 1) a marcat în perioada de referinţă un coeficient de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (principiul II al lichidităţii) (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună/total active ´100% ³ 20 la sută) a înregistrat 34.1 la sută. Indicatorii lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate de finanţare pentru acoperirea necesităţilor anticipate sau potenţiale atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

Obligaţiunile băncilor la situaţia din 30.09.2010 au însumat 33483.2 mil. lei, majorîndu-se cu 1.4 la sută faţă de sfârşitul anului 2009. În special, depozitele s-au majorat în perioada sus-menţionată cu 3.4 la sută până la 27325 mil. lei, confirmând credibilitatea sistemului bancar, informează un comunicat al Serviciul de presă Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie: BNM

Comentarii (0)

 

Related news

Sus