Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.02.2010

BNM: Situaţia financiară a sistemului bancar în 2009

Pe parcursul anului  2009  sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat tendinţe generale involutive, condiţionate, în mare parte, de  criza financiară globală şi, în acelaşi context, de incertitudinea prognozării de către agenţii economici  a activităţii lor pe termen mediu.

Astfel, capitalul de gradul I pe sistem  s-a micşorat cu 2.4 la sută până la 6453.1 mil. lei. Conform cerinţei BNM, capitalul de gradul I trebuie să fie de cel puţin 100 de milioane MDL. La toate băncile, indicatorul în cauză depăşeşte valoarea minimă reglementată şi reflectă în continuare capacitatea de rezistenţă a acestora la riscurile asumate (riscul creditelor neperformante, al altor active ş.a.). Descreşterea capitalului de gradul I a fost determinată de retragerea licenţei BC "Investprivatbank" S.A., de asemenea, de înregistrarea la unele bănci a pierderilor legate  preponderent de completarea rezervelor pentru acoperirea riscurilor de credit. În condiţiile dificile de criză, unii acţionari au acordat băncilor o susţinere financiară, prin emisiuni suplimentare de acţiuni în sumă de 290.3 mil. lei.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 77.6 la sută sau cu 3.5 p.p. mai mult comparativ cu începutul anului şi exprimă majorarea capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor nerezidenţi.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem a fost la sfârşitul anului de 32.3 la sută, nivelul minim necesar fiind de 12 la sută. Menţinerea la nivel înalt a acestui indicator conferă activităţii băncilor siguranţă, în condiţiile de existenţă a unui potenţial sporit de creditare.

Un alt indicator financiar important, activele totale, au crescut pe parcursul anului trecut cu 2.2 la sută până la 39915 mil. lei. Această creştere a fost determinată, în special, de creşterea obligaţiunilor cu 3.4 la sută.

În structura activelor  s-au majorat:  valorile mobiliare net - cu 145.8 la sută până la 6052.5 mil. lei, mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net - cu 99.9 la sută până la 5465.1 mil. lei, numerarul - cu 16.4 la sută până la 2179.3 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat mijloacele datorate de BNM - cu 66.8 la sută până la 1943.9 mil. lei, iar creditele şi leasingul financiar net - cu 13.9 la sută până la 20264.2 mil. lei. Astfel, pe parcursul anului 2009 băncile au fost mai prudente şi mai rezervate în asumarea riscurilor de creditare, în condiţiile activităţii restrânse a agenţilor economici.

Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a majorat cu 10.4 p.p. faţă de începutul anului, constituind la sfârşitul acestuia 16.3 la sută. Totuşi, comparativ cu luna noiembrie 2009 s-a profilat o dinamică pozitivă neînsemnată, acest indicator micşorându-se cu 0.3 p.p.

Necesitatea de a acoperi eventualele pierderi cauzate de creditele sus- menţionate a condus la majorarea ponderii reducerilor pentru pierderi la credite în portofoliul total cu 4.7 p.p. până la 9.7 la sută la sfârşitul anului. Tot la capitolul credite vom menţiona şi administrarea riscurilor, în contextul destinaţiei creditării, care reflectă priorităţile economiei naţionale. Astfel, ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite la 31.12.2009 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului - 51.6 la sută, urmate de cele acordate agriculturii şi industriei alimentare - 15.9 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare - 12.5 la sută şi creditele de consum - 8.7 la sută.

În situaţia economică dificilă, caracterizată prin reduceri de salarii, băncile şi-au revizuit într-o anumită măsură politicile, pentru a-şi minimiza riscurile de creditare cu destinaţie de consum. Astfel, soldul creditelor de consum, acordate în mărime de până la 700 mii lei s-a micşorat faţă de începutul anului cu 35.3 la sută până la 1656.9 mil. lei. Soldul creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii la sfârşitul anului a însumat 7540.9 mil. lei, în descreştere cu 16.8 la sută faţă de începutul acestuia.

Ţinând cont că în anul 2009 sistemul bancar a înregistrat pierderi în sumă de 145.5 mil. lei, rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar au avut valori negative la sfârşitul anului : (-0.4) la sută şi respectiv (-2.1) la sută.

Un aspect pozitiv prezintă în continuare indicatorii lichidităţii pe sistemul bancar, care, pe parcursul anului 2009, au exprimat o capacitate satisfăcătoare a băncilor de a-şi onora atât obligaţiunile curente, cât şi cele pe termen lung. Gradul de lichiditate conform principiului I (activele cu termenul de rambursare mai mare de doi ani nu trebuie să depăşească resursele financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) a constituit 0.6. Gradul de lichiditate conform principiului II (active lichide/total active nu trebuie să  fie mai mic de 20.0 la sută) a consemnat 38.3 la sută.

Cât priveşte situaţia depozitelor, acestea s-au micşorat în 2009 cu 2.9 la sută până la 26416.5 mil. lei, inclusiv depozitele persoanelor fizice - cu 3.7 la sută până la 16465.8 mil. lei. Depozitele persoanelor juridice au crescut cu 4.9 la sută până la 8011.8 mil. lei, anunţă Centrul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie: BNM

Comentarii (9)

 

Related news

Sus