Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.05.2019

În luna iunie vor intra în vigoare noile proceduri de ținere a Registrului contractelor de arendă

În luna iunie vor intra în vigoare noile proceduri de ținere a Registrului contractelor de arendă

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului desfășoară o campanie de informare, privind Registrului contractelor de arendă, ce este un sistem de evidență și sistematizare a informației despre drepturile de arendă, în cadrul autorităților publice locale. Contractul de arendă se înregistrează în registrul ținut de primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat.

În acest registru se înscriu datele din contractele de arendă a terenurilor și altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv, modificările introduse în ele și încetarea acestor contracte.

De asemenea, documentul conține norme ce țin de cerințele față de documentele prezentate, termenul de examinare a acestora, înregistrarea modificărilor la contractele de arendă și descrie procedura ce ține de înregistrarea încetării sau nulității contractului de arendă. Astfel, evedențiem cele mai importante norme din Regulament:

- Registrul poate fi ținut manual sau electronic și va include date privind: data cererii de înregistrare, acordul adiţional, părțile contractante, domiciliul ori sediul acestora, destinația și modul de folosință a bunului agricol arendat, numărul cadastral, suprafața, nota de bonitate, termenul arendei, plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat și cuantumul plății de arendă. De asemenea, pot fi incluse și alte date după caz.

 - Pentru înregistrarea arendei la primărie, arendașul (reprezentantul acestuia) prezintă actele prevăzute în art. 1294 alin. (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 și anume:

a) 3 exemplare ale contractului de arendă, dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condițiile legii;

b) extrasul din registrul de publicitate în care este înregistrat arendașul;

c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendașului, după caz;

d) bonul de achitare a plății pentru înregistrare.

- Registratorul este obligat: să stabilească identitatea persoanei care prezintă documentele pentru înregistrare, să solicite prezentarea actelor prevăzute în art. 1294 alin. (3) din Codul civil nr. 1107/2002 și după caz să decidă asupra efectuării înregistrării, modificării și a înscrisurilor în registru, sau să refuze motivat emiterea înregistrării datelor și a drepturilor în registru.

- Refuzul de a înregistra contractul de arendă în termenul prevăzut se argumentează printr-o dispoziție, semnată de către registrator.    

- În documentele prezentate nu se admit ștersături, completări, cuvinte radiate sau alte corectări nemenționate sau executate în creion.

- Termenul de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractului de arendă nu trebuie să depăşească 15 zile de la data primirii ultimului document necesar. În cazul înregistrării concomitente a mai mult de 10 contracte de arendă prezentate de unul şi acelaşi arendaş, termenul indicat de examinare poate fi prelungit, prin decizia registratorului, cu cel mult 10 zile.

- Temeiurile de refuz al radierii contractului de arendă (subarendă) sînt următoarele:
1) lipsa notificării privind acordarea termenului de executare a obligațiilor contractului de arendă;

2) lipsa declarației de rezoluțiune;

3) prezentarea hotărîrii judecătorești care nu a dobîndit caracter definitiv și irevocabil.

- Pentru înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă, arendașul (reprezentantul acestuia) prezintă registratorului, în termen de o lună de la data operării modificărilor:

1) trei exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă;

2) buletinul de identitate al solicitantului/extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendașului, întocmit în condițiile legii;

3) bonul de achitare al taxei pentru înregistrarea modificărilor.

Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă se confirmă prin aplicarea ștampilei primăriei, prin notarea în acordul adiţional a datei înregistrării şi prin semnătura registratorului cu efectuarea înregistrării.

- Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă din motivul expirării termenului contractului, arendaşul sau arendatorul, în termen de o lună de la data expirării acestuia, prezintă la primărie:

1) actul de predare-primire al bunurilor arendate restituite;

2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.

- În cazul înregistrării rezilierii contractului de arendă în baza acordului adiţional, partea care intenționează să înregistreze rezilierea contractului (reprezentantul acesteia) prezintă următoarele documentele:

1) trei exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă;

2) buletinul de identitate al solicitantului/extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendașului, întocmit în condițiile legii;

3) bonul de achitare al taxei pentru înregistrarea modificărilor.

- Iar în cazul înregistrării rezoluțiunii contractului de arendă partea care intenţionează să înregistreze rezoluțiunea contractului (reprezentantul acesteia) prezintă la primărie:

1) declarația rezoluțiunii cu dovada de notificare a celelalte părți;

2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.

- Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă prin hotărîrea instanței judecătorești, partea contractantă interesată (reprezentantul acesteia) prezintă următoarele documente:

1) actul de predare-primire al bunurilor arendate restituite;

 2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.

  - Extrasul din registru se eliberează în termen de 3 zile persoanei fizice sau juridice care a depus o cerere scrisă şi a prezentat bonul de achitare a taxei pentru eliberarea extrasului.

Totodată, informăm că plafonul maximal al taxelor pentru înregistrarea contractelor de arendă la primării este reglementat în Anexa nr. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură pînă la stabilirea unui cuantum maxim conform prevederilor art. 1294, alin.(8) din Codul civil nr. 1107/2002.

Amintim că recent, Guvernul a aprobat noi proceduri de ținere a Registrului contractelor de arendă a terenurilor și alte bunuri  agricole, prin Hotărîrea Guvernului nr. 228/2019, care vor intra în vigoare din 25 iunie 2019.

Regulamentul stabilește procedura de ținere a registrului contractelor de arendă, încheiate pe un termen de până la 5 ani, inclusiv, și conținutul registrului contractelor de arendă.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus