Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.12.2018

Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018 la Bugetul public național au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 33,2 miliarde lei

 Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018 la Bugetul public național au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 33,2 miliarde lei

Evoluția încasărilor

        Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018 la Bugetul public național au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 33,2 miliarde lei, ceea ce constituie o depășire a veniturilor acumulate în perioada similară a anului precedent cu 4,1 miliarde lei, cu 8,7 miliarde lei comparativ cu anul 2016 și 10,9 miliarde lei comparativ cu anul 2015.

       Activitatea de conformare fiscală

       În scopul consolidării activității de conformare voluntară, SFS a aprobat Programul de conformare voluntară pentru anii 2018 – 2019. Drept activități cu gradul maxim de risc de neconformare fiscală pentru anii 2018-2019 au fost stabilite: a) construcția, b) agricultura, c) restaurante și alte activități de servicii de alimentație, d) transport și e) persoane fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a venitului impozabil.

Astfel, a fost lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală în număr de 4651 contribuabili și lista persoanelor fizice pasibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte în număr de 121 persoane.

În rezultatul activităților de conformare întreprinse pe parcursul anului 2018, prin aplicarea strategiilor de tratament potrivite fiecărui contribuabil, au fost achitate obligații fiscale la bugetul public național în sumă de 842,7 mil. lei, iar ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la în anul 2018 comparativ cu anul precedent a înregistrat o creștere de 28,9%.

     Rezultatele activității

•    A fost lansat Ghișeul Unic de Raportare Electronică care include formulare de raportare electronică către Ministerul Finanțelor, SFS, CNAS, CNAM, Biroul Național de Statistică. La moment, 57 146 agenți economici și 74 780 cetățeni dețin acces la Ghișeu unic de raportare care conține 131 rapoarte disponibile online.

•    A fost lansat modulul „Contul Unic” în cadrul sistemului „Contul curent al contribuabilului”, care permite achitarea obligațiunilor fiscale printr-un singur instrument.

•    Totodată, în anul curent am lucrat asupra dezvoltării sistemului informațional „e-Cerere” fiind lansat 2 module noi și anume :„Înregistrarea contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”, permite persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrarea contractelor de dare în posesie și/sau în folosință în format electronic, fără necesitatea de deplasare la oficiul fiscal. În cadrul acestui serviciu sunt înregistrate 21551 contracte și „Gestionarea patentelor de întreprinzător” care permite depunerea electronică a cererii de înregistrare și prelungire a patentei de întreprinzător.

•    Începînd cu 1 ianuarie 2019 SFS va gestiona Registrul conturilor bancare ale persoanelor fizice și juridice nerezidente. Implementarea acestui registru va contribui la îmbunătățirea administrării fiscale sub aspectul monitorizării conformării la cadrul de reglementare de către subiecții impunerii; alinierea legislației naționale la cea de a IV-a Directivă privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

•    A fost inițiat un Proiect ”Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”, care presupune digitizarea documentelor recepționate/colectate de la contribuabil, precum și documentelor emise de către SFS în adresa contribuabililor, care ulterior se vor regăsi în ”Dosarul electronic al contribuabilului”.

•    A fost lansată Darea de seamă unificată (forma IPC 18) care vine să comaseze 5 rapoarte prezentate la 3 instituții diferite (SFS, CNAS, CNAM).

•    Pe parcursul anului, un accent deosebit a fost pus întru minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și a muncii ”la negru” și realizării Proiectului MD 48. Astfel, au fost realizate acțiuni de informare și de sensibilizare a contribuabililor. Totodată, au fost efectuate controale, în rezultatul cărora au fost adoptate 76 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației și calculate suplimentar pentru plată la buget obligații aferente plăților salariale în sumă totală de 23,7 milioane lei.

•    Începînd cu 1 octombrie, SFS a fost investit cu atribuția de constatare a infracțiunilor. Acest modificări legislative vin să optimizeze procesele de investigare penală la nivel național. Totodată, în perioada 01.10.2018-30.11.2018 SFS a constatat prin întocmirea proceselor verbale de constatare a infracțiunilor, 14 cazuri de infracțiuni ca rezultat al diminuării impozitelor și taxelor în sumă totală de 20,6 mil. lei.

•    De asemenea o realizare majoră o reprezintă ajustările sistemului informațional fiscal realizate în contextul Pachetul legislativ Pro Business. Urmare a modificărilor legislative au fost elaborate 7 dări de seamă noi și ajustate/dezvoltate 10 sisteme informaționale.

•    A fost instituit Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SFS. Consiliul examinează contestațiile depuse de către persoana care contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500 mii lei – pentru persoane juridice și peste 250 mii lei – pentru persoane fizice, asigurîndu-se, astfel, integritatea și imparțialitatea în tratarea contribuabilului.

     Resursele Umane

     Rezultatele pozitive obținute se datorează efortului depus de întregul colectiv al SFS, care formează pilonul de bază al administrării fiscale. Efectivul - limită stabilit pentru SFS este de 1892 unități, la moment fiind angajați efectiv 1746 de funcționari. Numai pe parcursul anului curent, au fost angajați 184 specialiști, și este de menționat că vârsta medie a angajaților este de doar 41,2 ani.

     Priorități pentru anul 2019

      În anul 2019, SFS își va continua concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea serviciilor electronice pentru contribuabili, în scopul majorării gradului de conformare fiscală și creării unui climat favorabil mediului de afaceri. Astfel, ne propunem:

•    Implementarea conceptului Soluției fiscale individuale anticipate;

•    Dezvoltarea funcționalității sistemului „e-factura inclusiv și utilizarea acesteia în cadrul achizițiilor publice;

•    Extinderea posibilității de achitarea on-line a impozitelor și taxelor administrate de SFS;

•    Lansarea noii pagini web multifuncționale oficiale a Serviciului Fiscal de Stat;

•    Implementarea a 5 module din cadrul ”Sistemului informațional de management al cazurilor” (Digitizarea procedurilor de restituire TVA, examinarea contestațiilor, executare silită);

•    Dezvoltarea sistemului informațional de calculare a impozitelor de proprietate (Soluția IT centralizată pentru APL);

•    Lansarea sistemului de monitorizare electronică a vânzărilor;

•    Continuarea implementării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), inclusiv prin lansarea procesului de modernizare a soluției actuale a Sistemului Informațional de Management Fiscal, integrarea funcționalităților și serviciilor electronice noi în arhitectura existentă, extinderea soluțiilor de infrastructură și creșterea resurselor tehnice de calcul și rețea.   

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus