Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.07.2013

Ministerul Economiei şi-a prezentat priorităţile actualizate

Ministerul Economiei şi-a prezentat priorităţile actualizate

 

Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a a prezentat astăzi, la o conferinţă de presă, ţintele pe care ministerul intenţionează să le atingă pînă la sfîrşitul acestui an.

Setul de priorităţi ale Ministerul Economiei este constituit din:
Elaborarea şi aprobarea cadrului de planificare strategică a Ministerului Economiei, constituit din circa 15 de documente de politici (concepţii, strategii, programe şi planuri). Aici vom menţiona:
-          Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 (aprobată la 05.02.2013);
-          Strategia Naţională în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013-2020 (aprobată la 26.06.2013);
-          Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător 2013-2020 (transmisă pentru aprobare la Guvern la 20.06.2013 );
-          Foaia de parcurs pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova (în proces de definitivare);
-          Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru anii 2013-2020: „Inovaţii pentru competitivitate” (definitivată);
-          Strategia de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2013-2020 (în proces de elaborare);
-          Concepţia de dezvoltare clusteriale al sectorului industrial al Republicii Moldova (în proces de definitivare);
-          Concepţia cu privire la promovarea cogenerării (în proces de elaborare);
-          Planul Naţional de Acţiuni privind Energia Regenerabilă pentru anii 2013-2020 (în proces de definitivare).
Perfecţionarea cadrului legislativ aferent domeniilor de competenţă a Ministerului Economiei, dar şi a cadrului normativ ce vine în implementarea prevederilor legislaţiei respective, constituit din peste 40 de proiecte aflate în proces de elaborare/aprobare sau care deja au fost aprobate în semestrul I şi se află în proces de implementare, şi anume:
-       Proiectul de lege privind întreprinderile mici şi mijlocii (în redacţie nouă) (în proces de definitivare);
-       Proiectul de lege „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative” (etapa finală a exerciţiului “Ghilotina 2+”) (în proces de definitivare);
-       Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat în vederea racordării legislaţiei speciale la prevederile Legii  privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (în proces de definitivare);
-       Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, relevant domeniului „Lansarea afacerii” (în proces de elaborare);
-       Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, întru simplificarea procesului de lichidare a afacerilor (în proces de definitivare);
-       Proiectul de lege cu privire la capitalul venture în activitatea inovaţională (în proces de elaborare);
-       Proiectul de lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare (în proces de elaborare);
-       Proiectul de lege privind supravegherea pieţei (în proces de elaborare);
-       Proiectul de lege cu privire la energia termică (în proces de definitivare);
-       Proiectul de lege cu privire la energia regenerabilă (în proces de elaborare);
-       Proiectul de lege  privind etichetarea energetic (în proces de definitivare);
-       Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal şi elaborarea Nomenclatorului Combinat al mărfurilor RM;
-       Adoptarea de Parlament şi lansarea implementării prevederilor noi ale Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
 
Activităţi majore/transformări structurale:
 
                 Finalizarea negocierilor Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (realizată).
Procesul de negocieri a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv RM–UE (DCFTA) a fost desfăşurat pe parcursul perioadei martie 2012 – iunie 2013.
Pregătirile Republicii Moldova de negocieri au început în 2010 prin lansarea unei ample reforme, menite să ajusteze prevederile legislativ-normative în 13 domenii ale economiei autohtone la legislația Uniunii Europene: infrastructura calității, măsuri sanitare și fitosanitare, facilitarea comerțului și administrarea vamală, proprietate intelectuală, achiziții publice și concurență, etc.
Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE asigură integrarea economică a Republicii Moldova în spaţiul comunitar și presupune liberalizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei RM la Acquis UE.
DCFTA reprezintă un acord multilateral încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind beneficii la export mai mari decât ATP şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri şi investiţii.
Conform studiului efectuat de către Uniunea Europeană, Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE va impulsiona exporturile moldovenești în țările Uniunii Europene cu 16%, iar PIB-ul țării va spori cu 5,6%.
 
               Promovarea politicii privind dezvoltarea potenţialului industrial al Republicii Moldova, prin dezvoltarea tuturor instrumentelor de suport, în special prin valorificarea maximală a potenţialului economic al parcurilor industriale deja create şi instituirea a 2 parcuri noi.
Pînă în prezent sînt demarate 9 proiecte privind crearea parcurilor industriale printre care:
-          2 parcuri industriale în baza societăţilor pe acţiuni cu cota majoritară a statului (SA „Tracom, ”SA „Răut”);
-          5 parcuri industriale pe principiul  “Green Field” în centrele raionale –Drochia, Cimişlia, Edineţ, Hâncești, Cantemir;
-          1 parc industrial în subzona nr.3 a ZEL „Bălţi”;
-          1 parc industrial în baza societăţilor pe acţiuni cu capital privat – S.A. ”CAAN” (aprobat la 26.06.2013)
La moment sînt lansate 4 proiecte de parcuri industriale:
-          P.I. „Tracom”, mun. Chişinău este specializat pe fabricarea de maşini şi echipamente, producerea echipamentelor electrice şi electronice, producerea articolelor din metal, activitatea în domeniul tehnologiilor informaţionale. În cadrul parcului sînt înregistraţi în calitate de rezidenţi 25 agenţi economici, care şi-au asumat angajamente investiţionale în valoare totală de circa 19 mil. EURO şi angajamente privind crearea a 1412 locuri de muncă. În prezent sunt angajați 221 persoane.
-          P.I. „Cimişlia”, or. Cimişlia este specializat în fabricarea produselor agroindustriale. În rezultatul desfăşurării primului concurs pentru selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale în cadrul acestui parc a fost selectat în calitate de rezident întreprinderea SRL „IRINDA PRIM”, care va activa în domeniul producerii asfaltului.
-          P.I. „Bioenergagro”, or. Drochia se va consolida pe construcţia fabricii specializate în producerea biogazului. Pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie sunt preconizate investiţii de circa 25 mil. Euro.
-          PI ”CAAN”, or. Strășeni - Pe teritoriul parcului, se prevede, desfăşurarea unui spectru larg de activităţi, de la producerea articolelor din metal, utilajului frigorific, utilajului pentru vinificaţie şi ambalare, până la ambalarea și depozitarea produselor. Accentul în activitatea acestuia va fi pus pe utilizarea noilor tehnologii ceea ce va duce la fabricarea produselor cu o valoare adăugată înaltă, competitive pe piața națională și Uniunii Europene. Volumul total al investiţiilor pentru crearea şi reabilitarea infrastructurii de producţie a parcului industrial este preconizat în sumă de 27 mil. Euro, peste 50% din această sumă va fi direcţionată pentru reabilitarea imobilelor care ulterior urmează a fi date în arendă rezidenţilor parcului. De asemenea, activitatea parcului va avea un impact direct asupra dezvoltării economice şi creşterii nivelului de industrializare a regiunii, precum şi, va duce la utilizarea eficientă a potenţialului de resurse ale acesteia prin crearea a peste 800 de locuri de muncă noi, sporirea defalcărilor la buget cu peste 40 mil. lei/anual.
 
               Continuarea implementării programelor de suport pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor prin:
-                      Iniţierea şi/sau dezvoltarea a circa 100 de afaceri prin intermediul Programului „PARE 1+1”, ceea ce va contribui la investirea a circa 20 mil. lei, economii provenite din remitenţe, crearea de noi locuri de muncă, implementarea inovaţiilor şi tehnologiilor moderne.
-                      Finanţarea a 19 proiecte în valoare totală de peste 17 mil.lei prin intermediul fondurilor partenere ale Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat de către Guvernul Japoniei (JNPGA), pentru procurarea în regim de leasing de către întreprinderile mici şi mijlocii a echipamentelor de producere.
-                      Acordarea a circa 60 credite cu porţiune de grant în mărime de 40% din suma creditului, în cadrul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), pentru facilitarea accesului tinerilor antreprenori din zonele rurale la resurse financiare.
-                      Deschiderea a 2 incubatoare de afaceri în r. Dubăsari şi r. Sângerei, unde vor fi incubate cumulativ circa 30 întreprinderi, astfel fiind facilitată crearea de noi afaceri în zonele rurale deprivate.
 
            Adoptarea şi lansarea implementării prevederilor noi ale Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
Adoptarea proiectului respectiv va impulsiona procesul de deetatizare a proprietăţii publice, extinzînd lista proprietăţilor supuse privatizării. Totodată, proiectul vine să stabilească mecanisme concrete de eficientizare a procedurilor de gestionare a proprietăţii publice, şi anume:
-          Perfecţionarea mecanismului de transmitere a bunurilor proprietate publică a statului;
-          Aplicarea corectă a procedurilor ce ţin de fondarea întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, precum şi iniţierea reorganizării sau lichidării lor;
-          Definitivarea inventarierii şi stabilirii apartenenţei bunurilor proprietate publică (proprietate publică a statului/ proprietate publică a unităţii-administrativ teritoriale) precum şi delimitării acestora pe domenii (public/privat);
-          Unificarea procedurii de transmitere a bunurilor proprietate publică din domeniul privat în domeniul public şi viceversa;
-          Perfecţionarea  mecanismelor de coordonare a înstrăinării, gajării, casării activelor întreprinderilor de stat/municipale sau a societăţilor comerciale cu capital public.
 
                Finalizarea procedurilor de reformare şi asigurarea funcţionalităţii cadrului instituţional în domeniul infrastructurii calităţii.
Pînă în prezent au fost efectuate următoarele activităţi:
-          Prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 27.12.2012 au fost create Institutul naţional de Standardizare (INS) şi Institutului Naţional de Metrologie (INM):
-          A fost elaborat Planul de Acţiuni privind implementarea măsurilor de reformare a sistemului infrastructurii calităţii;
-          Au fost angajaţi în bază de concurs directorii INS şi INM şi transferat personalul respectiv;
-          Au fost transmise în adresa INS de la ÎS INSM a activele şi pasivele, mijloacele fixe şi alte bunuri materiale.
Pentru perioada următoare urmează a fi:
-          Identificat spaţiul pentru INS;
-Finalizat procesul de transmitere în adresa INS de la ÎS INSM a activele şi pasivele, mijloacele fixe şi alte bunuri materiale;
-Finalizată reorganizarea prin contopire a ÎS “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”, ÎS “Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi”, ÎS “Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr-Lunga” în ÎS “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”.
Pentru fortificarea capacităţilor instituţionale ale instituţiilor nou create este în proces de pregătire fişa de proiect Twinning „Consolidarea sectorului de standardizare şi metrologie cu cele mai bune practici europene”, care preconizăm a fi lansat la începutul anului 2014.
 
              Restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău care prevede:
-       Finalizarea către 30 noiembrie 2013 a procedurilor privind fuziunea SA „CET-1”, SA „CET-2” şi SA „Termocom”, cu susţinerea partenerilor de dezvoltare (Banca Mondială şi Guvernul Regatul Suediei), a fost contractată Compania de consultanţi internaţionali PwC, România, care vor acorda ajutorul necesar în cadrul proiectului „Suport în implementarea restructurării corporative a Termocom, CET-1, CET-2” Actualmente Compania acumulează informaţia necesară pentru întocmirea actelor de fuziune.
-       Realizarea măsurilor privind prelungirea planului procedurii de restructurare a SA „Termocom” pînă la 31 decembrie 2013. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 29 mai 2013 cu privire la aprobarea Listei debitorilor de importanţă vitală pentru economie, SA „Termocom” a fost inclusă în listă în conformitate cu Art. 190 (6) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.
-       Implementarea Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei SACETC, care are drept scop - asigurarea investiţiilor prioritare în SACETC pe baza Studiului referitor la sinteza tehnică şi strategia de optimizare a sistemului de alimentare cu energie termică şi a capacităţilor de generare a energiei termice şi electrice, precum şi necesităţile investiţionale pe termen scurt pentru sectorul termoenergetic din mun. Chişinău, elaborat de către Compania suedeză SWECO. Pentru acest proiect, se analizează posibilitatea de alocare a cca. 30 mil. dolari SUA, dintre care 20 mil. dolari ar merge pentru investiţii, iar  10 mil. dolari pentru restructurarea datoriilor cu ridicarea prin mecanism de garanţie a unei sume suficiente (raportul ar fi aproximativ 1:8 - 10 mil. dolari de la IDA ar ajuta să ridicam cca. 80 mil. dolari în total).
             Lansarea construcţiei conductei de interconectare a sistemelor de transport gaze ale Republicii Moldova şi României pe direcţia Ungheni – Iaşi, cu lungimea de circa 11 km, volumul investiţiilor constituind circa 9 mil. Euro. Conducta de interconectare va avea o capacitate de transport de 1,5 miliarde de m3 pe an.
Gazoductul Ungheni-Iaşi vine să realizeze obiectivul strategic de a asigura o sursă alternativă de gaze la un preţ mai competitiv, ce va consolida securitatea energetică a Republicii Moldova, şi anume:
-          Din considerente de securitate energetică, va fi posibilă livrarea gazelor naturale din direcţia vestică, în situaţie de lipsă din diverse motive a livrărilor de gaze din direcţia tradiţională estică;
-          Ca alternativă de livrare de gaze naturale, va fi posibilă contractarea a pînă la 1 mlrd. m3 din direcţia vestică, implicit se va fortifica independenţa decizională prind implementarea cadrului legislativ  comunitar în domeniul energetic;
-          Prin intermediul gazoductului, va fi implementată prima şi unica opţiune de interconectare vestică a sistemului transport gaze a Republicii Moldova, bază pentru aderarea la ENTSO-G.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus