Trimite e-mail | Printeaza
Politic
26.12.2012

Cabinetul de Miniştri a aprobat o serie de acte importante

Cabinetul de Miniştri a aprobat o serie de acte importante

Guvernul a aprobat o serie de proiecte privind modificare a și completarea unor acte legislative. Printre acestea se numără proiectul elaborat urmare a implementării Hotărîrii Guvernului nr.56 din 31 ianuarie 2012 cu privire la modificarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015. Proiectul prevede promovarea angajării mediatorilor comunitari în localităţile compact sau mixt populate de romi. În acest scop, s-a propus modificarea a patru legi din domeniul social, care includ norme privind activitatea mediatorului comunitar în fiecare domeniu. Ministrul Muncii protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga a specificat că obiectivul principal al proiectului e ca prin activitatea sa, mediatorii comunitari să informeze populaţia de etnie romă privind oportunităţile de consolidare a procesului de integrare socială şi economică şi să asigurare medierea acestor procese prin acordarea asistenţei individualizate şi specifice la nivel comunitar. În bugetul de stat pentru anul 2013 a fost planificată suma de 462,6 mii lei, ceea ce permite angajarea la această etapă a 15 mediatori comunitari. În context, Premierul l-a prezentat pe noul său consilier care va administra domeniul respectiv, Ruslan  Stînga.

Membrii Cabinetul de Miniștri au aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, a structurii şi efectivului - limită de personal al acestuia. Documentul are drept scop ajustarea cadrului normativ național la prevederile normative şi standardele europene, dezvoltarea şi reformarea sistemului de servicii sociale fiind una din priorităţile Guvernului.

Tot astăzi, Executivul a operat modificări în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate anterior, inclusiv la anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cu referire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Necesitatea acestor modificări se explică prin executarea prevederilor articolelor 54, 104, 124 a Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997  în redacţia Legii nr. 268-XVI din 28.07.06. Un alt proiect de hotărîre, aprobat în acest sens ține asigurarea procesului de tipărire, trasabilitate, păstrare, eliberare şi restituire centralizată a formularelor de documente primare cu regim special, pentru optimizarea costurilor de producţie, asigurarea evidenţei informaţionale, protecţiei şi securităţii procesului, precum şi dezvoltarea în perspectivă a sistemului informaţional e-Factura.  De asemenea, Guvernul a aprobat Regulamentul privind  stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite  în plus al căror termen de prescripţie a expirat.

Executivul a aprobat două proiecte de lege pentru modificarea și completarea: Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 și Legii nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, ambele în scopul executării prevederilor Planului de Acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru liberalizarea regimului de vize.
De asemenea, au fost aprobate: hotărîrea privind modelele și punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou, Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova și Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat. Necesitatea actelor normative nominalizate se explică prin angajamentul Guvernului privind eficientizarea și informatizarea serviciilor de documentare a populație, precum și a procesului de evidență, prelucrare și furnizare a informației.
Guvernul a mai aprobat modificări la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru, care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.631 din 22 august 2011. 
Alte două decizii, aprobate de Executiv în ședința de astăzi, se referă la aprobarea proiectului de lege despre seminţe și la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 6 octombrie 2010. Ce-a de-a doua vizează completarea nomenclatorului specialităților de instruire în domeniul agro-alimentar cu noi poziții solicitate pe piață. Totodată, aceste decizii vin să ajusteze cadrul normativ național la standardele europene.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Documentul va permite majorarea receptivităţii sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la necesităţile populaţiei RM şi a numărului de persoane incluse în acest sistem. De asemenea, acesta va contribui la implementarea prevederilor Legii nr. 274 din 28 ianuarie 2012 privind integrarea străinilor în RM şi accesul străinilor la servicii medicale - angajament asumat de Republica Moldova faţă de UE în domeniul liberalizării regimului de vize.

În aceeași ordine de idei, s-a decis reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice. Ministrul Sănătății, Andrei Usatîi a precizat că, atît acest proiect de decizie, cît și alte documente ce vizează reorganizarea instituțiilor medico-sanitare publice au drept scop eficientizarea gestionării resurselor alocate pentru sistemul public de sănătate și sporirea calității serviciilor prestate în acest domeniu. Ministrul a subliniat că procedura de reorganizare nu prevede disponibilizări ale personalului medical, după cum se vehiculează. Reorganizările vizează managementul acestor instituții.

Guvernul a aprobat Decizia Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind Concursul de conferire a premiului Comunităţii Statelor Independente pentru realizările în domeniul calităţii producţiei şi serviciilor, întocmită la Moscova la 25 noiembrie 2005, modificată şi completată prin Decizia Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente privind introducerea modificărilor în Regulamentul Concursului de conferire a premiului Comunităţii Statelor Independente pentru realizările în domeniul calităţii producţiei şi serviciilor, semnată la Sankt-Petersburg  la 18 octombrie 2011. Esența documentului în cauză rezidă în extinderea listei de nominalăzări și modificarea procedurii de selectare a candidaților pentru premiile respective, prin atragerea experților străini în componența comisiei de selectare.

Membrii Cabinetului de Miniștri au aprobat Regulamentul cu privire la modul de participare a Poliţiei de Frontieră la misiuni şi operaţiuni internaționale și o serie de decizii ce vizează funcționarea Centrului de cazare destinat cazării temporare şi recepţiei solicitanţilor de azil, precum şi a unor categorii vulnerabile din rîndul beneficiarilor unei forme de protecție din partea statului, inclusiv Regulamentul Centrului de cazare, Regulamentul privind procedura şi condiţiile de închiriere a locuinţelor destinate străinilor beneficiari ai programelor de integrare şi străinilor care au obţinut o formă de protecţie în Republica Moldova.

Tot astăzi, Executivul a aprobat Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor care stabilește un mecanism eficient de control al străinilor care călătoresc pe teritoriul Republicii Moldova în diverse scopuri: turism, vizită privată, misiune, studii, activităţi umanitare etc. Documentul a fost elaborat în corespundere cu toate normele actuale internaționale și prevederile cadrului juridic al UE în domeniu.

Alt set de decizii, aprobate în cadrul ședinței de astăzi, prevede aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria privind asistenţa reciprocă în cazul catastrofelor naturale sau catastrofelor tehnologice şi colaborarea la prevenirea lor, întocmit la Viena la 8 octombrie 2012; iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul aplicării legii; precum și aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul educaţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012.

De asemenea, au fost aprobate proiectele de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 23 noiembrie 2012; Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia privind parteneriatul european, semnat la Zagreb la 6 noiembrie 2012. Totodată, sa-a decis asupra iniţierii negocierilor privind proiectul Acordului Financiar între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Autoritatea de Management din Ungaria privind integrarea fondurilor din Instrumentul European de Parteneriat şi Vecinătate în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est pentru asistenţa din Fondul European pentru Dezvoltare Regională sub obiectivul de cooperare teritorială europeană și  proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României  cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperare  în domeniul dezvoltării, informează un comunicat al Executivului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus