Trimite e-mail | Printeaza
Politic
12.02.2010

Procuratura verifică legalitatea gestionării patrimoniului public

Procuratura Generală a iniţiat investigaţii privind legalitatea efectuării procedurilor de privatizare a patrimoniului statului şi la moment s-au finalizat controale asupra următoarelor imobile:ÎS Complexul Hotelier „Codru", amplasat în mun. Chişinău, str.31 august 127, proprietar - Compania Daranian Holdings Limited; str. Şoseaua Hînceşti 53, mun. Chişinău - proprietar ÎM „Noile Idei Televizate" SRL (NIT); bd. Ştefan cel Mare 73/1, mun Chişinău (încăperi nelocuibile cu suprafaţa de 1020.9 m.p.) - proprietar SRL „Garantcom Invest Grup"; pachetul majoritar de acţiuni ale statului (83,248%) în SA „Moldova-tur" - proprietar „Alfa-Engineering" SRL (Hotelul „Naţional"); suprafaţa de 10,65 ha, amplasat în mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 1/8 - proprietar SRL „Best Travel" (Centrul comercial „Grădina Moldovei"); SA „Fabrica de vin din Cojuşna".

ÎS Complexul Hotelier „Codru"

În rezultatul desfăşurării concursului comercial şi investiţional de privatizare a proprietăţii publice, la 24.12.2008 între Agenţia Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei (în continuare Agenţie) şi Compania Daranian Holdings Limited a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a Complexului patrimonial unic ÎS Complexul Hotelier „Codru", cu suprafaţa totală de 12599,6 m.p. contra sumei de 50300 mii lei. Ulterior, la 27.02.2009 Agenţia a vândut întreprinderii şi terenul aferent la preţul normativ de 1.029.738 lei.

Prin tranzacţia de vânzare a imobilului în cauză au fost lezate interesele statului, fiindu-i cauzat un prejudiciu material în valoare de 13831 964 lei.

Procuratura Generală a înaintat în instanţa de judecată o cerere privind declararea nulităţii actelor adoptate şi încheiate cu încălcarea legislaţiei, respectiv aducerea părţilor în poziţii iniţiale Totodată, prin recurs a fost contestat actul administrativ cu caracter normativ.

ÎM „Noile Idei Televizate" SRL (NIT)

Conform contractelor de locaţiune din 01.05.2008; 05.08.2008 încheiate între Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului şi ÎM „Noile Idei Televizate" SRL, încăperile nelocuibile de la etajele 1, 9 şi 10 din str. Şoseaua Hînceşti 53, mun. Chişinău au fost transmise ultimei în folosinţă.

La 30.10.2008 Comisia de privatizare, contrar legii a permis ÎM „Noile Idei Televizate" SRL privatizarea imobilelor indicate şi la 01.12.2008 Agenţia a încheiat contractele de vînzare-cumpărare a bunului cu suprafaţa totală de 1742,2 m.p. la preţul de 6 300 mii lei.

Acţiunile în cauză au avut drept consecinţă lipsirea unor instituţii de stat de spaţiile necesare pentru desfăşurarea unei activităţi normale, fapt confirmat prin informaţia prezentată de Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului.

Încăperi nelocuibile cu suprafaţa de 1020.9 m.p. din bd. Ştefan cel Mare 73/1, mun Chişinău.

Cu încălcări analogice, Comisia de privatizare din cadrul Agenţiei, conform deciziei din 08.05.2009 a permis privatizarea de către SRL „Garantcom Invest Grup" a imobilelor cu suprafaţa de 1016, 6 m.p. la preţul de 550000 lei (plata anuală prevăzută în contractul de locaţiune constituia 314 772 lei). Încăperea menţionată avea destinaţia de garaj pentru instituţiile publice situate pe bd. Ştefan cel Mare, 73. La 09.09.2009 a fost încheiat şi contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent cu suprafaţa de 0,1203 ha, la preţul de 170630 lei, (valoarea medie de piaţă a imobilului a constituit: terenul circa 5710 00 lei, iar garajul cu suprafaţa de 1020.9 m.p. - aproximativ 6450000 lei).

Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, SRL „Garantcom Invest Grup" a fost înregistrată la 21.01.2008, fondatorul cu cota de 100 % fiind cet. Lazari Nicolae Vasile, care este în relaţie de rudenie cu Baldovici Vladimir Vladimir, ex-Ministrul Construcţiilor.

Procuratura Generală pe ambele cazuri a înaintat acţiuni în instanţa de judecată în interesul Guvernului, privind declararea nulităţii actelor adoptate şi încheiate cu încălcarea legislaţiei, respectiv aducerea părţilor în poziţii iniţiale cu înscrierea imobilelor indicate ca proprietate a statului. Totodată, prin recurs au fost contestate actele administrative cu caracter normativ.

Hotelul „Naţional"

În baza proceselor-verbale ale şedinţei Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor şi negocierilor directe la privatizarea patrimoniului public, la 21.11.2006 Agenţia a încheiat cu ÎCS „Alfa-Engineering" SRL contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în SA „Moldova-tur" expuse la concurs investiţional, în mărime de (83,248%) la preţul de 2 150 mii dolari SUA.

Termenul limită de executare a Programului de investiţii în valoare de 33 mln. dolari SUA a fost stabilit în decurs de 2 ani din data semnării contractului.

Pînă în prezent a fost investită sumă de 4 295 654 lei.

Procuratura Generală a înaintat o cerere în instanţa de judecată, privind rezilierea contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în SA „Moldova-tur".

Centrul comercial „Grădina Moldovei"

Conform procesului-verbal nr.3 din 02.08.2006 al şedinţei Comisiei interdepartamentale pentru desfăşurarea concursului privind dreptul de arendă a terenului cu suprafaţa de 10,65 ha, amplasat în mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 1/8, s-a decis transmiterea în arendă ÎCS „Gifi Vostok" SRL a lotului menţionat, plata anuală de arendă fiind stabilită în valoare de 4% din preţul normativ al terenului.

După încheierea contractului de arendă, la 13.02.2007 prin Acordul adiţional la contract încheiat între Ministerul Economiei (posesor legal), ÎCS „Gifi Vostok" SRL (cedent) şi SRL „Best Travel" (cesionar), posesorul legal a dat acordul ca cedentul să cesioneze, iar SRL „Best Travel" să preia integral drepturile şi obligaţiile cedentului în calitate de arendaş al terenului în litigiu.

Prin Hotărârea Guvernului nr.826 din 04.07.2008, Agenţia Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei (în continuare Agenţie) a fost autorizată să efectueze vânzarea-cumpărarea terenului proprietate publică cu numărul cadastral cu suprafaţa de 10,65 ha, situat în mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 1/8.

La 18.11.2008, Agenţia înstrăinează SRL „Best Travel" terenul în cauză ca teren aferent imobilelor aflate în proprietatea privată a ultimei, la preţul normativ de 16 784 076,40 lei.

Potrivit raportului de evaluare efectuat de către Camera de Comerţ şi Industrie, valoarea de piaţă a lotului de teren menţionat constituia 82 790 600 lei.

Analiza materialelor aferente privatizării şi situaţiei reale prin prisma acţiunilor agenţilor economici vizaţi, demonstrează că, scopul noilor proprietari a fost doar obţinerea dreptului de proprietate asupra lotului de teren din str. Tudor Vladimirescu 1/8, mun. Chişinău şi nicidecum efectuarea investiţiilor conform contractului de arendă din 13.02.2007.

Procuratura Generală a înaintat o cerere în instanţa de judecată, privind rezilierea şi declararea nulităţii contractelor de arendă şi de vânzare-cumpărare a terenului aferent.

„Fabrica de vin din Cojuşna"

La 28.09.04 în ziarul Moldova Suverană a fost publicat comunicatul informativ privind desfăşurarea concursului de privatizare a SA „Fabrica de vin din Cojuşna", fiind înregistrată o singură ofertă din partea SA de tip închis „Alma Grup" din Federaţia Rusă. Potrivit ofertei, SA „Alma Grup" propunea 150 000 dolari SUA - preţul pentru pachetul de acţiuni şi investiţii în valoare de 2230000 dolari SUA, cu achitarea datoriilor întreprinderii, păstrarea portofoliului societăţii cel mult 5 ani, păstrarea locurilor de muncă, alte obligaţii suplimentare.

La 19.11.2004 a avut loc şedinţa Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor şi negocierilor directe la privatizarea patrimoniului public, care a totalizat rezultatul concursului, invitând SA „Alma Grup" la negocieri directe, solicitând totodată îmbunătăţirea ofertei. Ca rezultat, la 22.08.2005 a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare a acţiunilor statului în SA „Fabrica de vin din Cojuşna" la suma de 250 mii dolari SUA - preţul pachetului de acţiuni; investiţii 3,0 mil. dolari SUA, inclusiv şi obligaţiile suplimentare menţionate.

Referitor la realizarea investiţiilor asumate de către cumpărător, menţionăm că potrivit dosarului de monitorizare prezentat de către Agenţia Proprietăţii Publice, obligaţiile privind realizarea investiţiilor în mărime de 3125 mii dolari SUA au fost considerate îndeplinite integral de către Comisia de Privatizare.

Totodată, Procuratura Generală a solicitat Curţii de Conturi să efectueze un control suplimentar, privind monitorizarea situaţiei economico-financiare a SA „Fabrica de vin Cojuşna" după privatizare. Ca rezultat, potrivit Actului privind rezultatele controlului efectuat la SA „Fabrica de vin Cojuşna" din 04.12.2009 asupra procesului de executare a contractului investiţional încheiat la privatizarea societăţii, Programul de investiţii a fost îndeplinit pe deplin.

De asemenea, s-a constatat că în conformitate cu Programul de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2010 şi potrivit dispoziţiei Preşedintelui Curţii nr.3 din 13.01.2010, începînd cu 14.01.2010 la Agenţia Proprietăţii Publice se efectuează auditul de performanţă a deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizaţionale.

Întru evitarea dublării controlului, Procuratura Generală a solicitat Curţii de Conturi expedierea rezultatelor şi materialelor de audit, pentru examinare şi întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie, anunţă Serviciul de presă al Procuraturii.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus