Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
25.05.2020

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică Hotărîre nr. 12 din 25 mai 2020

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică Hotărîre nr. 12 din 25 mai 2020

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,
 
HOTĂRĂŞTE:

1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura,  revizuirea tuturor hotărîrilor / dispozițiilor aprobate, aducîndu-le în concordanță cu Hotărîrile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova. 
2. Punctul 12 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate publică:
2.1. subpunctul 12.5. va avea următorul cuprins „12.5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare.  Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;”;
2.2.  se completează cu subpunctele 12.6-12.8 cu următorul cuprins:
„12.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
12.7. lucrătorii transfrontalieri;
12.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.”.
3. Punctul 14 din Hotărîrea nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:
„14. Exceptie de la prevederile pct.13, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:
14.1. conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;
14.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
14.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățămînt de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățămînt gimnazial/liceal/învățămînt superior;
14.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
14.5. lucrătorii transfrontalieri;
14.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
14.7. persoane în tranzit.”.
4. Reluarea graduală, din data semnării a Ordinelor comune ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, a activității  punctelor de trecere a frontierei de stat, ținînd cont de relansarea treptată a transportului de persoane și mărfuri în trafic internațional; de restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova; de regimul de autoizolare a persoanelor ce intră pe teritoriul Republicii Moldova și de restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.
5. Reluarea, începînd cu data de 26 mai 2020, a activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19:
5.1. asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii)  dezinfectanți (pentru mîini și suprafețe); (iii) triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) al personalului angajat;
5.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;
5.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
5.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;
5.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;
5.6. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic  internațional, care nu trebuie să depășească 370 grade Celsius;
5.7. dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus. 
6. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie 2020, a activităţii pieţelor din or. Chișinău și or. Bălți.
7. Activitatea piețelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va realiza în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul piețelor comerciale, conform Anexei nr. 1.
8. Reluarea, începînd cu data de 15 iunie 2020, a activității unităților de alimentație publică, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 în activitatea instituțiilor de alimentație publică, conform Anexei nr. 2.
9. Reluarea, începînd cu  data de 15 iunie 2020 a activității sălilor de sport și fitness, fără vestiar, baie, piscină, cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de sănătate publică:
9.1. respectarea distanței fizice;
9.1. limitarea numărului de persoane pentru o ședință de antrenament;
9.2. amplasarea echipamentului sportiv respectînd distanța de 2 metri între ele;
9.3. asigurarea personalului cu echipament de protecție;
9.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare și monitorizarea respectării igienei mîinilor;
9.6. asigurarea dezinfecției echipamentului sportiv după fiecare antrenament/ședință, cu utilizarea lavetelor de unică folosință, cu substanțe dezinfectante pentru igienizare.
10. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie, a activității bibliotecilor și muzeelor, fără organizarea evenimentelor culturale în masă, asigurînd respectarea următoarelor măsuri:
10.1. respectarea distanței fizice;
10.2. limitarea numărului de persoane;
10.3. amplasarea locurilor de lectură respectînd distanța de 2 metri între ele;
10.4. asigurarea personalului cu echipament de protecție;
10.5. verificarea temperaturii fiecărui vizitator la intrare;
10.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare;
10.6. asigurarea aerisirii și dezinfecției suprafețelor la fiecare 2 ore.
11. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.
12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
13. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei,
Prim-ministru                                                                              Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei,                                
ministru al sănătății, muncii
și protecției sociale                                             Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei                                                       Nicolae FURTUNĂ

Anexa nr. 1
la Hotărîrea nr.12 din 25.05.2020
a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19
în cadrul piețelor comerciale

Administrația piețelor și operatorii economici de pe teritoriul piețelor comerciale vor asigura:
1.    Organizarea și efectuarea, pînă la reluarea activității, a dezinfecției întregului utilaj de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu.
2.    Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori/cumpărători, cu ieșiri și intrări separate.
3.    Atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice.
4.    Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.
5.    Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piață a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieței a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.    
6.    Instalarea în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mîinilor.
7.    Asigurarea obligatorie a tuturor angajaților/comercianților cu echipament de protecție (măști, mănuși). În halele/pavilioanele de comerț de tip închis, suplimentar vor fi instalate, după posibilitate, ecrane de protecție sau vor fi utilizate viziere.
8.    Organizare locurilor comerciale cu respectarea unei distanțe de 2 metri între ele.
9.    Asigurarea cu soluții dezinfectante pentru respectarea igienei mîinilor.
10.    Asigurarea bunei funcționalități al unităților sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul  piețelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluții/substanțe dezinfectante, conectarea la rețele de apeduct rece/caldă, sistem de canalizare.
11.    Organizarea măsurilor de dezinfecție a inventarului și suprafețelor de lucru cu soluții pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puțin 3 ore, fără  deteriorarea calitatea și siguranței produselor alimentare.
12.    Comercianții/vînzătorii vor solicita cumpărătorilor respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.
13.    La finele fiecărei zile se va efectua dezinfecția utilajului/inventarului de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu.
14.    Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID 19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
15.    Administrația piețelor va aduce la cunoștință măsurile stipulate în prezenta instrucțiune tuturor operatorilor economici care își desfășoară activitatea în cadrul piețelor comerciale.
16.    Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta instrucțiune.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea nr.12 din 25.05.2020
a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

Instrucțiune privind prevenirea infecției COVID-19
în activitatea instituțiilor de alimentație publică

1.    Organizarea și efectuarea, pînă la reluarea activității, a dezinfecției întregului utilaj/inventar  de lucru, suprafețelor din spațiile de depozitare, producere, comercializare și deservire.
2.    Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.
3.    Asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere după caz). Măștile de protecție vor fi schimbate la fiecare 2 ore.
4.    Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mîini pe bază de alcool.
5.    Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori.
6.    Aplicarea ecranelor de protecție din plexiglas/sticlă la case și locurile de preluare a comenzilor.
7.    Asigurarea condițiilor pentru respectarea igienei mîinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor - înainte și după orice contact cu produsele alimentare.
8.    Efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în local a fiecărui vizitator/consumator cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.    
9.    Informarea vizitatorilor / consumatorilor referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 prin afișarea materialelor informative aprobate de autorități.
10.    Excluderea aglomerării prin asigurarea respectării distanței fizice de 1,5-2 metri între persoane. Se va admite deservirea la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii de gradul unu și doi pe linie dreaptă și colaterală.
11.    Igienizarea și dezinfectarea meselor de deservire se va efectua după fiecare client.
12.     Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore.
13.    Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta instrucțiune.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus