Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.05.2016

Biroul Național de Statistică în vizorul Curții de Conturi

Biroul Național de Statistică în vizorul Curții de Conturi

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 12 mai curent Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Biroul Național de Statistică în exercițiul bugetar 2015.

În cadrul misiunii de audit, echipa de audit a beneficiat de  suportul experților Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS), fiind unul din auditurile - pilot efectuat în cadrul Proiectului de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și ONAS. Suportul experților a constat în monitorizarea aplicării corecte a Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit (ISSAI).

Biroul Național de Statistică (BNS) este finanțat integral din bugetul de stat și este constituit din Aparatul central, 35 de direcții pentru statistică, Serviciul informațional al rapoartelor financiare și Î.S. Editura „Statistica", Biroul Național de Statistică  fiind fondatorul întreprinderii.

Potrivit cadrului legislativ-normativ, Biroul Național de Statistică este responsabil de planificarea și executarea bugetului, administrarea patrimoniului public, organizarea evidenței contabile și implementarea la toate nivelurile a sistemului de management financiar și сontrol intern în vederea promovării bunei guvernări a fondurilor publice. Autoritățile de supraveghere ale Biroului Național de Statistică sînt Guvernul, Consiliul pentru statistică și Colegiul Biroului Național de Statistică.

Auditul situațiilor financiare consolidate ale Biroului Național de Statistică în exercițiul bugetar 2015 a elucidat următoarele:

Sistemul de management financiar și сontrol intern în cadrul entității se află la etapa incipientă, se atestă rezerve în activitatea auditului intern. Rapoartele financiare ale entității sînt elaborate prin utilizarea sistemelor automatizate, precum și manual, ceea ce denotă lipsa unei abordări unice la acest capitol.

La 31.12.2015 valoarea patrimoniului public administrat de către Biroul Național de Statistică constituia 54,4 mil. lei. Probele de audit denotă, că gestionarea patrimoniului este afectată de neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unor imobile și terenuri, precum și de lipsa reflectării valorii acestora în evidența contabilă a instituției. Astfel, 17 terenuri cu valoarea cadastrală de 4,1 mil. lei nu au fost înregistrate în evidența contabilă la direcțiile teritoriale pentru statistică.

Entitatea nu a efectuat inventarierea anuală a activelor în strictă conformitate cu cerințele regulamentare pentru confirmarea veridicității și autenticității datelor contabilității și celor din rapoartele financiare. În Bilanțul executării bugetului autorităților/instituțiilor publice consolidat, prezentat Ministerului Finanțelor la 01.10.2015, nu a fost reflectată valoarea capitalului social al Î.S. Editura de Imprimate „Statistica", fondată de Biroul Național de Statistică, în sumă de 6191,5 mii lei.

Auditul conformității gestionării fondurilor publice de către Biroul Național de Statistică în exercițiul bugetar 2015 a elucidat următoarele:

În perioada auditată entitatea a executat cheltuielile bugetare la nivel de 96,4%  față de limitele aprobate, cauza fiind limitarea finanțării.

Managementul gestionării încăperilor nelocuibile proprietate publică indică neasigurarea încasării depline a veniturilor din locațiune, utilizarea gratuită a unor încăperi și neîncasarea unor mijloace speciale din chirie, neutilizarea la capacitatea maximă a imobilelor, unele spații nelocuibile date în locațiune au fost privatizate  fără acordul Biroului Național de Statistică, fără concurs și la prețuri subestimate.

Procesul achizițiilor de mărfuri, lucrări și servicii în cadrul entității relevă nerespectarea unor norme legale ce reglementează acest domeniu, și anume: neplanificarea adecvată a achizițiilor prin cunoașterea necesităților exacte de mărfuri; nesemnarea de către membrii grupului de achiziții a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate; lipsa unei analize exprese a achizițiilor de mică valoare în vederea asigurării prețurilor și costurilor de achiziție medii stabilite pe piață la momentul atribuirii contractelor de achiziție publică  etc.;

Datorită faptului că Î.S. Editura de Imprimate „Statistica" i-au fost preluate sarcinile de tipărire și eliberare a unor formulare cu regim special, indicatorii economico-financiari înregistrați de către întreprinderea fondată de Biroul Național de Statistică denotă o diminuare semnificativă în ultimii ani a veniturilor din vînzări și a profitului net față de perioadele precedente de gestiune, precum și creșterea cheltuielilor administrative.

Potrivit Legii nr.90 și Hotărîrii Guvernului nr.967, Biroul Național de Statistică a fost numit responsabil de organizarea şi efectuarea recensămîntului populației și locuințelor, de prelucrarea datelor obținute și de generalizarea rezultatelor.  Ministerul Finanțelor, la propunerea Biroului Național de Statistică urma să prevadă în proiectele Bugetelor de stat pe anii 2013-2015 mijloace financiare în acest scop. În perioada 12-25 mai 2014 Biroul Național de Statistică a efectuat recensămîntul populației și al locuințelor. În Bugetele de stat pe anii 2013-2015 pentru efectuarea recensămîntului au fost planificate 81,0 mil. lei. Auditul a stabilit că suportul financiar în valoare de 8,2 mil.lei, sub formă de mijloace speciale pentru realizarea activităților referitor la recensămînt a fost acordat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. De facto, în perioada respectivă au fost finanțate cheltuieli în sumă de 73,3 mil. lei, sau cu 7,7 mil. lei mai puțin față de limitele bugetare anuale aprobate. Auditul a stabilit, că potrivit datelor Raportului prezentat Ministerului Finanțelor la 01.01.2016, Biroul Național de Statistică nu a executat indicatorii de performanță de produs ce țin de prelucrarea datelor obținute a recensămîntului, invocînd insuficiența surselor financiare necesare pentru activitățile respective. În aceste circumstanțe auditul constată că persistă riscul tergiversării termenului-limită de publicare a rezultatelor finale ale recensămîntului.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi semestrial despre implementarea recomandărilor în termen de maxim 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus