Trimite e-mail | Printeaza
Economie
30.04.2013

Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a redus pînă la 13.0 la sută

 Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a redus pînă la 13.0 la sută

Potrivit datelor Băncii Naţionale, pe parcursul trimestrului I al anului 2013 sectorul bancar a consemnat următoarele tendinţe:
La situaţia din 31 martie 2013 capitalul de gradul I a constituit 7515.3 mil. lei şi a înregistrat o creştere pe parcursul trimestrului cu 8.7 la sută faţă de micşorarea cu 2,3 la sută din perioada similară a anului trecut. La fel ca şi anterior, valoarea acestui indicator exprimă un nivel de consolidare a sectorului bancar, suficient pentru a rezista în condiţiile unor perturbări financiare externe sau interne neprevăzute.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor la 31 martie 2013 a consemnat 74.5 la sută, fiind cu 2.8 p.p. mai mare comparativ cu 31.12.2012. Evoluţia în cauză s-a datorat majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor nerezidenţi, în confirmarea credibilităţii sectorului bancar.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector se menţine în continuare la un nivel înalt, constituind 25.4 la sută (normativ ≥ 16 la sută). Majorarea nesemnificativă cu 1.0 p.p. comparativ cu 31 decembrie 2012 indică acelaşi potenţial de desfăşurare a activităţii de creditare fără riscuri de neacoperire a eventualelor pierderi aferente.

Activele au sporit în primul trimestru a.c. cu 3.1 la sută pînă la 59948.4 mil. lei, reflectînd extinderea activităţii băncilor. În structura activelor, au crescut: împrumuturile şi creanţele – cu 2.6 la sută pînă la 37355.8 mil. lei, numerarul şi echivalentele de numerar - cu 5.3 la sută pînă la 15126.9 mil. lei, alte active - cu 35.9 la sută pînă la 924.8 mil. lei, activele financiare deţinute pentru tranzacţionare – cu 65.4 la sută pînă la 306.3 mil. lei, activele financiare disponibile pentru vînzare – cu 3.5 la sută pînă la 352.8 mil. lei, creanţele privind impozitele – cu 9.1 la sută pînă la 113.4 mil. lei.

Concomitent, s-au micşorat: activele imobilizate şi grupurile destinate cedării, clasificate drept deţinute pentru vînzare - cu 32.0 la sută pînă la 497.3 mil. lei, investiţiile păstrate pînă la scadenţă cu 1.6 la sută pînă la 3353.2 mil. lei, imobilizările corporale – cu 1.3 la sută pînă la 1673.8 mil. lei, imobilizările necorporale – cu 3.2 la sută pînă la 244.0 mil. lei.

Cea mai mare pondere în totalul activelor a revenit împrumuturilor şi creanţelor – 62.3 la sută, care s-a micşorat nesemnificativ cu 0.3 p.p. comparativ cu 31.12.2012. Creditele neperformante în valoare absolută s-au diminuat cu 10.1 la sută pînă la 4562.2 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a redus cu 1.5 p.p. faţă de 31 decembrie 2012 pînă la 13.0 la sută la 31 martie 2013.

Activitatea economică internă redusă ca urmare a evoluţiilor financiare globale s-a răsfrînt în continuare asupra volumului de creditare. Astfel, volumul total al creditelor noi acordate în trimestrul I, 2013 a însumat 5149.6 mil. lei, fiind în descreştere cu 18.8 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Respectiv, volumul total al depozitelor atrase a constituit 8687.3 mil. lei sau mai puţin cu 18.2 la sută.

Suma celor mai mari zece datorii nete la credite, un alt indicator al stabilităţii financiare a băncilor, a înregistrat 24.4 la sută din creditele nete pe sector (limita maximă - 30 la sută din totalul creditelor nete).

La situaţia din 31 martie 2013 profitul aferent exerciţiului pe sectorul bancar a însumat 282.4 mil. lei, inclusiv în luna martie 2013 – 96.2 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a micşorat cu 25.3 la sută din cauza majorării cheltuielilor legate de dobînzi cu 100.2 mil. şi a micşorării veniturilor neaferente dobînzilor cu 63.4 mil. lei.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 31 martie 2013  au constituit respectiv 1.9 la sută şi 10.9 la sută.
Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani £ 1) a constituit 0.7. Lichiditatea curentă pe sector (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM,  valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active  × 100% ≥    20  la  sută)  a  înregistrat  33.1  la  sută.  Valorile  respective  ale 
indicatorilor  lichidităţii  relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină soliditatea băncilor în cazul eventualelor şocuri externe. 

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 31 martie 2013, a totalizat 40485.7 mil. lei, sporind comparativ cu  31 decembrie 2012 cu 1.8 la sută. În acest context, creşterea depozitelor persoanelor fizice cu 1.9 la sută pînă la 25972.8 mil. lei atestă în continuare credibilitatea sectorului bancar din Republica Moldova, informează Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus