Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.05.2012

Utilizarea mijloacelor publice alocate în cadrul Programului de cooperare economică între Moldova şi Rusia

Utilizarea mijloacelor publice alocate în cadrul Programului de cooperare economică între Moldova şi Rusia

La 21 mai 2012 a avut loc şedinţa comună a Plenului Curţii de Conturi a Republicii Moldova şi a Colegiului Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse. În cadrul şedinţei au fost aprobate rezultatele auditului paralel al Curţii de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) şi a Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse (CCFR) asupra utilizării mijloacelor publice alocate pentru realizarea în anii 2009-2011 a Programului de cooperare economică între Federaţia Rusă şi Republica Moldova, inclusiv asupra livrărilor de produse alimentare în Federaţia Rusă din Republica Moldova.

Obiectul auditului l-a constituit Programul de cooperare economică între Federaţia Rusă şi Republica Moldova pe anii 2009-2020, acordurile internaţionale, legislaţia Federaţiei Ruse şi cea a Republicii Moldova, alte documente ce ţin de reglementarea importurilor/exporturilor de produse alimentare. Au fost supuse auditului autorităţile executive ale Federaţiei Ruse şi ale Republicii Moldova şi organele lor teritoriale care efectuează controlul fitosanitar în domeniul importurilor (exporturilor) de produse alimentare, precum şi Comisia interguvernamentală de colaborare economică dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

Rezultatele auditului paralel au dezvăluit următoarele:

CCRM şi CCFR au stabilit că mecanismul de realizare a Programului nu funcţionează corespunzător. Programul nu conţine descrieri şi termene ale acţiunilor şi activităţilor concrete, dar numai declară intenţiile Părţilor de a acţiona în diverse direcţii de colaborare economică. Totodată, Planul de acţiuni privind realizarea Programului n-a fost aprobat de către Comisia interguvernamentală, ceea ce nu permite să fie trase concluzii despre nivelul de atingere a scopurilor Programului. Cu toate acestea, anumite rezultate ce ţin de realizarea scopului principal al Programului - privind creşterea volumului comerţului exterior între ţări.

Una din problemele care reprezintă un impediment pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale între cele două ţări este că pe teritoriul Republicii Moldova este în vigoare articolul 11 din Legea Republicii Moldova nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 „Privind plata pentru poluarea mediului”, care prevede plata pentru importul a circa 180 de denumiri de producţie în mărime de la 0,5 până la 5% din valoarea în vamă a acesteia. Încasarea plăţii respective creează condiţii inegale pentru producătorii locali şi importatorii acestor tipuri de producţie.

Exportul. Federaţia Rusă ocupă poziţia întâi între ţările-parteneri ale Republicii Moldova în comerţul exterior. Astfel, conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova (fără a ţine cont de unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului), volumul schimbului de mărfuri, în anul 2011, a constituit 1 448,5 mil. dolari SUA, majorându-se cu 46,2% comparativ cu anul 2010 şi cu 119% faţă de anul 2009.

În perioada anilor 2009-2011, s-a înregistrat o creştere de 2,2 ori a exportului mărfurilor din Republica Moldova în Federaţia Rusă. În anul 2011, exportul a constituit 625,5 mil. dolari SUA, ceea ce este de 1,5 ori mai mult comparativ cu anul 2010 şi de 2,2 ori mai mult faţă de anul 2009. În anul 2011, ponderea exporturilor Republicii Moldova a constituit 28,2% faţă de 26,2% - în anul 2010 şi 22,3% - în anul 2009.

Principalele mărfuri exportate în Federaţia Rusă sânt: produsele alimentare (37,4%), maşinile şi aparatajul, utilajul electrotehnic (12,8%), producţia industriei chimice, produsele farmaceutice (13,5%), ţesăturile şi articolele textile (10,5%).

E necesar de menţionat că exportul produselor agricole (producţia de origine vegetală, de origine animală, vinicolă) în Federaţia Rusă în anul 2011 a constituit 234,1 mil. dolari SUA (37,4% în structura exportului), în anul 2010 - 231,2 mil. dolari SUA (57,2%) şi în anul 2009 - 171,8 mil. dolari SUA (60%). Factorul principal care condiţionează micşorarea exportului de produse alimentare, îndeosebi a producţiei alcoolice, în perioada indicată, este înăsprirea controlului şi introducerea unei supravegheri speciale, din anii 2005-2006, din partea organelor Federaţiei Ruse asupra calităţii şi inofensivităţii producţiei exportate din Republica Moldova.

În perioada anilor 2009-2011, exportul de fructe şi legume în Federaţia Rusă a crescut de la 67,1 mil. dolari SUA (22,4% în structura exportului în Federaţia Rusă) până la 123,2 mil. dolari SUA în anul 2011 (19,7%). Totodată, volumul exportului de legume a crescut de 13,5 ori, a fructelor - de 1,6 ori.

Importul. Importul mărfurilor din Federaţia Rusă în anul 2011 a constituit 823,0 mil. dolari SUA, majorându-se cu 40,3% comparativ cu indicatorul anului 2010, ceea ce reprezintă 15,8% în volumul total al importurilor Republicii Moldova.

În structura importurilor din Federaţia Rusă în Republica Moldova prevalează produsele minerale (67,1%), produsele agricole (8,8%), producţia industriei chimice (6,4%), maşinile şi aparatajul, utilajul electrotehnic (5,1%), masa plastică şi articole din aceasta, cauciucul (2,2%).

Evaluarea eficacităţii şi a plenitudinii legislaţiei în domeniul fitosanitar

Controlul a constatat că cadrul legal al Federaţiei Ruse şi Republicii Moldova în ce priveşte stabilirea cerinţelor sanitar-epidemiologice, măsurilor sanitar-veterinare şi fitosanitare la importul (exportul) produselor alimentare totalmente permit efectuarea unui control suficient de stat asupra asigurării inofensivităţii produselor alimentare. Totodată, se menţionează un şir de neajunsuri, care se exprimă prin neconcordanţe ale normelor legale, precum şi prin dublarea şi necoordonarea acţiunilor între organele de stat. În afară de aceasta, se relevă necesitatea armonizării cadrului legal al ambelor state în partea ce se referă la standardizarea calităţii, inofensivităţii şi certificării produselor alimentare.

Începând cu anul 2006, în scopul soluţionării problemei importante în domeniul exportului de produse alimentare - asigurarea calităţii şi inofensivităţii lor - în Republica Moldova au fost adoptate şi aprobate un şir de acte normative şi legislative (legi, hotărâri de Guvern, reglementări tehnice), operate modificări şi completări esenţiale în legislaţia în vigoare, controlul strict asupra respectării cărora de către organele administraţiei publice urmează să asigure un sistem eficient de control al calităţii şi inofensivităţii producţiei fabricate şi exportate, monitorizarea producţiei la toate etapele de producere, prelucrare, păstrare, transportare şi realizare a acesteia.

Se menţionează lipsa coordonării acţiunilor de către organele administraţiei publice în problemele ce ţin de formarea registrului circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, crearea posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la punctele vamale, ce condiţionează anumite riscuri în procesul de control (supraveghere) fitosanitar şi veterinar asupra inofensivităţii produselor alimentare.

Sistemul de control al calităţii produselor alimentare, inclusiv eliberarea certificatelor igienice ce confirmă inofensivitatea lor, poartă un caracter fragmentar. Şase centre de standardizare se subordonează la trei ministere, ceea ce duce la paralelism, acţiuni necoordonate, lipsa schimbului de informaţie între aceste structuri. Situaţia respectivă a condiţionat aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova, în octombrie 2011, a hotărârii care prevede instituirea în republică a unui organ unic de asigurare a inofensivităţii produselor alimentare.

În perioada anilor 2010-2011, „Rosselihoznadzor” a expediat şapte scrisori în care a menţionat încălcările normelor privind inofensivitatea a 3488,1 tone de producţie pomi-legumicolă de către 24 de agenţi economici. În scopul evitării repetării cazurilor analogice, Ministerul Economiei al Republicii Moldova, în baza Dispoziţiei Guvernului Republicii Moldova, a elaborat un Plan de acţiuni privind asigurarea inofensivităţii şi a calităţii producţiei pomi-legumicole şi vinicole exportate în Federaţia Rusă, despre executarea căruia raportează trimestrial Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

Toate pretenţiile „Rosselihoznadzor” faţă de inofensivitatea producţiei au fost examinate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, a fost stopată eliberarea certificatelor fitosanitare exportatorilor, care au fost indicaţi în scrisori, a fost încredinţată efectuarea examinării fiecărui caz de depăşire a normelor de limite admisibile de pesticide, nitraţi şi nitriţi în fructe, indicaţi de către „Rosselihoznadzor”, şi prezentarea către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova a unui raport şi a propunerilor privind măsurile concrete.

În rezultatul acţiunilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi monitorizării din partea „Rosselihoznadzor”-ului, în prezent, în registrul exportatorilor sînt incluse 175 de întreprinderi care au dreptul să exporte producţie de origine vegetală din Republica Moldova în Federaţia Rusă. Se menţionează că în acest registru Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, cu acordul „Rosselihoznadzor”-ului, a inclus un şir de întreprinderi care nu întrunesc cerinţele stabilite, nu sînt nici producători, nici exportatori ai producţiei de origine vegetală, fabricată în Moldova, dar reprezintă nişte transportatori ai producţiei ţărilor terţe, utilizând schema reexportului.

Exportul producţiei alcoolice în Federaţia Rusă a constituit în anul 2011 suma de 47,9 mil. dolari SUA, ceea ce e cu 8,2% sub nivelul din anul 2009 şi cu 13% - sub nivelul din anul 2010. Din anul 2005, de la momentul interzicerii de către „Rospotrebnadzor” a importului de vinuri moldoveneşti în Federaţia Rusă, exportul producţiei alcoolice din Republica Moldova pe piaţa rusească s-a redus de 4,9 ori.

În baza Dispoziţiei Guvernului Republicii Moldova din 22 noiembrie 2006, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova a supus controalelor toate 174 întreprinderi vinicole şi a analizat deficienţele în ce priveşte calitatea, cu întreprinderea măsurilor respective.

În urma controlului efectuat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, precum şi a 3 inspecţii ale specialiştilor „Rospotrebnadzor”-ului, în prezent sânt întocmite listele întreprinderilor care au dreptul la exportul producţiei vinicole finite (46 întreprinderi) şi listele exportatorilor de vinuri în vrac (13 întreprinderi). De facto, în ultimii ani exportul se efectuează de către 31 întreprinderi vinicole.

În octombrie 2010, Ministerul Economiei al Republicii Moldova, cu participarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, au elaborat şi aprobat Planul de acţiuni pentru asigurarea calităţii şi inofensivităţii producţiei vinicole şi pomi-legumicole, exportată în Rusia, pe anii 2010-2015, ce conţine un complex de măsuri privind lichidarea neajunsurilor în aspectele ce ţin de calitatea şi inofensivitatea acestei producţii.

Nu este soluţionată problema privind simplificarea regimului de livrări pentru întreprinderile moldoveneşti care în prezent livrează producţie alcoolică în regim de „fereastră unică”; nu sînt soluţionate chestiunile referitor la numărul şi conţinutul indicatorilor de inofensivitate a producţiei alcoolice, precum şi privind procedurile de confirmare a calităţii şi inofensivităţii, de recunoaştere a certificatelor; nu este definitivată procedura de acreditare a laboratorului Centrului naţional de verificare a calităţii producţiei alcoolice în cadrul prevederilor legislaţiei Federaţiei Ruse; nu sânt soluţionate chestiunile privind posibila lărgire a asortimentului producţiei alcoolice exportate (votcă, lichior, balsam, aperitive).

In scopul ridicării eficienţei sistemului de certificare a producţiei alcoolice, ca răspuns la cerinţele FR, a fost creat centrul unic de certificare a acestei producţii - Întreprinderea de stat „Centrul naţional de verificare a calităţii producţiei alcoolice”, care trebuia să fie acreditat în sistemul „Rospotrebnadzor”-lui. Din anul 2007 pînă în anul 2009, statul a alocat 12,1 mil.lei pentru reconstrucţia şi utilarea acestei întreprinderi. Eforturile statului îndreptate, în ultimii ani, la crearea Întreprinderii de stat „Centrul naţional de verificare a calităţii producţiei alcoolice”, a cărei acreditare în sistemul „Rospotrebnadzor”-lui urmează să fie încheiată, au dat rezultate pozitive. Acest Centru este acreditat şi în sistemul GOST R, dispune de tot necesarul pentru testarea producţiei alcoolice la 15 indicatori de inofensivitate coordonaţi şi, în afară de aceasta, la indicatorii stabiliţi suplimentar (până la 52 indicatori de inofensivitate), recomandaţi de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului.

În scopul restabilirii exportului de carne, specialiştii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi ai „Rosselihoznadzor”-ului, pe parcursul ultimilor ani, au inspectat în comun întreprinderile de prelucrare a cărnii din Republica Moldova. În rezultatul atestării, 10 întreprinderi au reluat exportul cărnii de bovină, de ovine, de cabalină şi al lactatelor.

Până în prezent nu sînt negociate termenele definitive de efectuare de către „Rosselihoznadzor” a inspecţiilor la întreprinderile producătoare de carne de porcină şi care dispun de un potenţial fundamental de exportare a acesteia, în scopul reluării livrărilor de carne de porc pe piaţa Federaţiei Ruse.

În Program sânt stabilite direcţiile principale ale acţiunilor reciproce ale Federaţiei Ruse şi Republicii Moldova, în scopul apropierii condiţiilor activităţii economice şi creării unei baze stabile pentru dezvoltarea în continuare a proceselor de integrare în economie. Programul a prevăzut şi faptul că Rusia şi Moldova vor armoniza baza normativ-juridică, creând condiţii avantajoase egale pentru agenţii economici din ambele state.

Între state există relaţii îndelungate de cooperare. Acţiunea Protocolului bilateral privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pe anul 2011 a expirat la 31 decembrie 2011. Semnarea acestui Protocol pentru anul 2012 se planifică în cadrul şedinţei a 13-ea a Comisiei interguvernamentale.

Ministerele, departamentele şi organizaţiile Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse îşi dau concurs nelimitat la dezvoltarea cooperării unităţilor administrativ-teritoriale, relaţiilor de parteneriat între oraşele şi regiunile ambelor state. Mai mult de 40 de subiecţi ai Federaţiei Ruse au stabilit şi întreţin relaţii cu unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, sânt în vigoare 28 de acorduri de colaborare între regiuni.

Se constată o cooperare activă între Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse în cadrul Acordului de colaborare din 6 februarie 2008.

Investiţii. Conform datelor Serviciului federal al statisticii de stat, investiţiile Rusiei în economia Moldovei, acumulate la situaţia din 1 octombrie 2011, au constituit circa 200,0 mil. dol. SUA.

Investiţiile Moldovei în economia Rusiei constituie circa 26,0 mil. dol. SUA, care, în fond, sânt introduse în companiile ce se ocupă de realizarea producţiei vinicole şi altei producţii agricole, producţiei Uzinei metalurgice din Moldova, articolelor industriei uşoare.

Conform informaţiei Ministerului Economiei al Republicii Moldova şi a Organizaţiei pentru promovarea exportului Republicii Moldova, volumul total al investiţiilor ruseşti atrase în Republica Moldova, la situaţia din 1 octombrie 2011, constituie 4,5 mld. lei. Cota Federaţiei Ruse în volumul total al investiţiilor străine atrase în Moldova constituie 19,7%.

CCRM şi CCFR consideră, că rezultatele auditului au contribuit la ridicarea nivelului colaborării bilaterale în domeniul auditului public extern şi îşi vor da concursul la utilizarea mai eficientă a mijloacelor publice, la respectarea acordurilor internaţionale şi legislaţiilor naţionale în domeniul colaborării comercial-economice a Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, informează Serviciul de presă al Curţii de Conturi.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus