Trimite e-mail | Printeaza
IT
20.01.2012

Vlad Filat a făcut precizări pe marginea situaţiei legate de întreprinderea de stat „Registru”

Vlad Filat a făcut precizări pe marginea situaţiei legate de întreprinderea de stat „Registru”

În legătură cu acest caz, Prim-ministru a prezentat următoarea informaţie:

În anul 1993, între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei şi compania Supecom LTD Israel, a fost încheiat contractul nr. 2801-19 din 19.12.1993 cu privire la implementarea sistemului naţional de paşapoarte.  Ulterior, compania Supecom LTD Israel, ca parte a contractului, a înştiinţat MAI şi ME că a desemnat un reprezentant oficial regional pe teritoriul R. Moldova compania Intercomsoft LTD (Irlanda), căreia i-a transmis toate drepturile şi obligaţiunile ce reies din contractul nr. 2801-19 din 19.12.1993.

În anul 1996, în scopul dezvoltării contractului  nr. 2801-19 din 19.12.1993, Ministerul Economiei, în interesele Ministerul Afacerilor Interne, la 29.04.1996 a încheiat cu compania „Intercomsoft” LTD, Irlanda (reprezentantul companiei Supecom LTD Israel) Acordul de leasing privind furnizarea echipamentului şi tehnologiilor speciale pe un termen de 10 ani cu posibilitatea prelungirii Acordului pentru următoarea perioadă de 10 ani. Conform clauzelor acordului, compania „Intercomsoft” LTD a acordat MAI dreptul de arendă al utilajului pentru producerea documentelor, inclusiv cantitatea necesară de tehnică de calcul, dreptul exclusiv la utilizarea tehnologiilor pentru confecţionarea documentelor etc., iar MAI achită plata pentru arenda utilajului şi licenţe în mărime de 10 dolari SUA pentru fiecare paşaport şi 4,5 dolari SUA pentru fiecare alt document, şi la expirarea termenului de 10 ani are dreptul de a primi în posesie utilajul arendat. Prin dispoziţia Guvernului RM nr. 137 din 02.05.1996, ÎS „Registru” a fost obligată să îndeplinească prevederile acordului referitor la perfectarea documentelor şi îndeplinirea obligaţiunilor financiare.

În perioada 1996-2006, în baza Acordului de leasing, compania „Intercomsoft” LTD a livrat utilaj, materiale, piese de schimb, servicii know-how etc, în sumă de 41,7 mil. dolari SUA, iar IS „Registru” a achitat 42,02 mil. dolari SUA (10 dolari SUA pentru fiecare paşaport şi 4,5 dolari SUA pentru fiecare alt document).

La 24.03.2005 Compania „Supercom” LTD a retras de la Compania „Intercomsoft” LTD împuternicirile de reprezentare a intereselor sale pe teritoriul Republicii Moldova şi s-a asumat răspunderea pentru toate pretenţiile, acţiunile în judecată şi obligaţiunile care apar la executarea raporturilor contractuale conform Acordului de leasing.

În legătură cu modificările structurale ale Guvernului Republicii Moldova  (ÎS Registru a trecut în subordinea MDI), MDI prin scrisoarea nr. 01/2647 din 30.12.2005 s-a adresat către Ministerul Economiei privind acordarea împuternicirilor pentru încetarea Acordului nominalizat în legătură cu expirarea termenului de valabilitate. Urmare a obţinerii procurii de la Ministerul Economiei, MTIC a comunicat Companiei „Supercom” LTD şi Companiei „Intercomsoft” LTD despre încetarea Acordului la 29 aprilie 2006 şi necesitatea prezentării reprezentanţilor companiei pentru verificarea achitărilor şi întocmirea procesului-verbal privind încetarea Acordului, către 31 martie 2006 (scrisoarea nr. 01/141 din 25 ianuarie 2006). Însă, Compania „Intercomsoft” LTD a ignorat cele propuse şi nu s-a prezentat pentru efectuarea acţiunilor indicate în scrisoarea din 25 ianuarie 2006. Astfel, Acordul încheiat la 29 aprilie 1996 se consideră încetat la 29 aprilie 2006. (Este straniu că scrisorile au fost expediate în Israel, chiar dacă Intercomsoft era înregistrată în Irlanda şi avea sediu la New York).

La 12.05.2006, ÎS Registru, cu acordul MEC şi MTIC, a încheiat cu compania „Supercom” LTD (Israel) un contract privind efectuarea lucărilor ce ţin de modernizarea programei privind perfectarea documentelor, iar la 01.08.2006 între părţi a fost încheiat Acordul de colaborare privind prelungirea relaţiilor ce ţin de procesul implementării Sistemului naţional de paşapoarte pe termen de 10 ani.

În iunie 2006, Compania „Intercomsoft” LTD s-a adresat cu acţiune în Judecătoria de Circumscripţie, South New York, SUA, în legătură cu încetarea la 29 aprilie 2006 a Acordului de leasing privind furnizarea echipamentului şi tehnologiilor speciale, necesare pentru confecţionarea (perfectarea) documentelor de importanţă statală. Acţiunea dată a fost înaintată contra Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Informaţionale, Întreprinderii de Stat „Registru” (împreună - Partea Moldovenească). Pentru apărarea intereselor părţii moldoveneşti a fost atrasă Compania americană Fulbright & Jarowski LLP, care este o companie de avocaţi cu o experienţă bogată şi avocaţi înalt calificaţi. Acordul (scrisoarea de obligaţiuni) privind reprezentarea intereselor părţii moldoveneşti în proces a fost încheiat la 11 iulie 2006 între Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Compania americană de avocaţi Fulbright & Jarowski LLP. Cheltuielile pentru achitarea serviciilor avocaţilor au fost suportate de Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”. Suma totală achitată pentru serviciile avocaţilor constituie 1 637 472, 55 dolari SUA.

Ca urmare, compania „Intercomsoft” LTD şi-a retras acţiunea contra părţii moldoveneşti depusă în Judecătoria de Circumscripţie, South New York, SUA, însă ulterior, la finele anului 2006, din nou a înaintat o acţiune contra Republicii Moldova în Judecătoria arbitrală internaţională de pe lîngă Camera Internaţională de Comerţ, Paris Franţa.

La 30.07.2008, Curtea Internaţională de Arbitraj a ICC (International Chamber of Commerce, Paris, Franţa) a respins acţiunea Companiei „Intercomsoft” LTD şi a emis o hotărîre pe marginea procesului în speţă în folosul Republicii Moldova, obligînd Compania „Intercomsoft” LTD să achite R. Moldova toate cheltuielile de judecată în sumă de 635 mii dolari SUA.

La 20.04.2007 Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Interne, MTIC, ÎS „Registru” au depus o acţiune la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova contra Companiei „Intercomsoft” LTD, Irlanda, privind încasarea prejudiciului în mărime de 30 mil. dolari SUA, ce ţine de executarea Acordului de leasing privind furnizarea echipamentului şi tehnologiilor speciale din 29 aprilie 1996 (dosarul nr. 5/22/07). Acţiunea la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost depusă în scopul fortificării poziţiei Moldovei şi ca dovadă că examinarea litigiului apărut ţine numai de competenţa acestui Arbitraj. Întru confirmarea acestui fapt Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a emis la 7 aprilie 2009 hotărîrea privind competenţa instanţei şi a purces la examinarea cazului în esenţă.

În legătură cu imposibilitatea părţii moldoveneşti de a continua procesul arbitral din motive obiective, la 12 iulie 2010 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a emis Încheierea privind încetarea cazului arbitral, totodată păstrînd dreptul reclamantului (părţii moldoveneşti) la depunerea unei noi acţiuni în instanţa de arbitraj în condiţii generale.

Paralel cu examinarea procesului arbitral în Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, la 25 martie 2009 Compania „Intercomsoft” LTD s-a adresat cu o cerere către Judecata de prima instanţă a Confederaţiei Elveţiene (cantonul Geneva) privind competenţa acestei instanţe de a examina litigiul contra Republicii Moldova, care a comunicat Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre fixarea primei şedinţe a instanţei la 21 octombrie 2009. Pentru participare la proces Guvernul nu a numit un reprezentant pentru apărarea intereselor părţii moldoveneşti şi Judecătoria primei instanţe a emis două hotărîri din 21.10.2009 şi 03.06.2010 (privind numirea arbitrilor), expediate în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la emiterea cărora partea moldovenească nu a participat.

La 05.11.2010 (scrisoarea nr. 01/2311 din 5 noiembrie 2010) MTIC a depus o acţiune la Judecătoria Economică de Circumscripţie a RM privind încasarea de la Compania „Intercomsoft” LTD în folosul ÎS „CRIS „Registru” a cheltuielilor de judecată în mărime de 1 637 472 dolari SUA, suportate de către întreprinderea de stat la achitarea lucrului reprezentanţilor părţii moldoveneşti în cadrul instanţelor de arbitraj din New York (SUA), Judecătoria arbitrală internaţională de pe lîngă Camera Internaţională de Comerţ, Paris (Franţa), Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

La 24.11.2010, Compania „Intercomsoft” LTD şi SRL „ANDIMIT” au depus cerere reconvenţională privind încasarea prejudiciului cauzat în mărime de 103 759 683, 33 dolari SUA, în legătură cu încetarea Acordului din 1996.
Prin Hotărîrea Judecătoriei Economice din 19.07.2011 (jud. Namaşco S.) s-a dispus respingerea acţiunii MTIC şi Î.S.”CRIS”Registru” către LTD „Intercomsoft” privind încasarea cheltuielilor de asistenţă juridică în cuantum de 1637472,55 USD, concomitent a fost admisă cererea reconvenţională depusă de LTD „Intercomsoft” şi SRL „Andimit” către Ministerul Economiei şi MTIC, dispunîndu-se încasarea sumei de 71 260 462,16 dolari SUA şi a taxei de stat în sumă de 50 000 lei din contul MTIC şi ME în favoarea companiilor „Intercomsoft” LTD şi SRL „Andimit” în proporţie de 50% la 50%.

Hotărîrea enunţată a fost contestată în apel de către MTIC, Ministerul Economiei şi Î.S.”CRIS”Registru”.

Prin Decizia Curţii de Apel Economică din 13.12.2011 s-au admis parţial apelurile declarate de MTIC, Ministerul Economiei şi Î.S.”CRIS”Registru” cu modificarea hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 19.07.2011 prin excluderea sumelor de 4 261 240,98 dolari SUA, 17 500 000 dolari SUA şi 8 000 000 dolari SUA şi dispunerea încasării în beneficiul „Intercomsoft” LTD şi SRL „Andimit” în proporţie de 50% la 50% a sumei de 41 499 221,19 dolari SUA din contul Î.S.”CRIS”Registru”. Concomitent, prin decizie s-a dispus încasarea taxei de stat din contul Î.S.”CRIS”Registru” în cuantum de 50 000 lei în beneficiul LTD „Intercomsoft” şi SRL „Andimit” în proporţie de 50% la 50%.

În prezent, decizia enunţată a Curţii de Apel Economice din 13.12.2011, care este una executorie, e contestată în recurs la Curtea Supremă de Justiţie de către reprezentanţii Î.S.”CRIS”Registru” şi MTIC. Concomitent cu depunerea recursului, s-a depus şi o cerere de suspendare a  executării deciziei Curţii de Apel din 13.12.2011. Prin Încheierea CSJ din 23.12.2011 cererea a fost respinsă.

Concluzii

1. Este absolut evident: competenţa de examinare a pretenţiilor ce derivă din contractul specificat revine Arbitrajului din Elveţia şi nicidecum instanţelor de judecată naţionale ale Republicii Moldova.

2. Instanţele de judecată: Judecătoria Economică de Circumscripţie, Curtea de Apel Economică şi-au depăşit în mod vădit competenţa de a examina cazul dat, cu atît mai mult că în şedinţele de judecată au fost prezentate probe ce atestă că litigiul anterior a fost examinat de arbitrajele internaţionale dînd cîştig de cauză Republici Moldova. Mai mult decît atît, trebuie de menţionat că toate termenele de prescripţie cu referire la acest caz au expirat.

3. Este suspectă cesionarea datoriei în valoare de 50% sau 20,5 mil. dolari SUA companiei ÎCS „Andimit” SRL, al cărei fondator este o companie off-shore din Belize. Din materialele dosarului civil reiese că au fost eliberate procuri din numele unui director, iar conform bazei de date „Acces”, ca şi director figurează cu totul alt cetăţean. Aceasta ne determină să credem că CS „Andimit” SRL este gestionată de alte persoane la moment neidentificate.

Este de menţionat că toate procurile eliberate din partea conducătorului abilitat LTD Intercomsoft, deşi nu sînt confirmate în baza unor acte de constituire valabile la moment, datează cu 26.01.2001 şi 04.05.2011. Deci, au fost eliberate cu mult mai tîrziu de 24.11.2010 – data depunerii cererii. Apropo, la depunerea cererii nu a fost anexată dovada că taxa de stat a fost achitată de către Andimit SRL.

4. De asemenea, este de menţionat şi faptul că acest caz a fost examinat în instanţele judecătoreşti economice, chiar dacă decizia de lichidare a lor fusese deja adoptată şi ele trebuiau să transmită dosarele spre a fi examinate în continuare instanţei abilitate.

5. Cazul dat actualmente este examinat ca şi tentativă de însuşire prin escrocherie a bunurilor altor persoane în proporţii deosebit de mari. Urmează ca instanţa abilitată să facă lumină în acest caz, iar persoanele vinovate să fie sancţionate. 

Direcţia comunicare şi relaţii cu presa

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus