Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.09.2010

Economia R. Moldova este în proces de relansare

Potrivit Ministerului Economiei, datorită stabilizării economice a principalilor parteneri comerciali, volumul exporturilor şi producţiei industriale au crescut comparativ cu perioada similară a anului trecut. Creşterea remiterilor şi restabilirea aşteptărilor pozitive ale populaţiei şi agenţilor economici au contribuit la majorarea consumului final şi a importului. Însă, luînd în considerare descreşterile din anul trecut, aceste rezultate sunt nesemnificative, economia Republicii Moldova aflîndu-se încă sub nivelul de pînă la declanşarea crizei economice şi sub ritmul său potenţial - fapt confirmat şi de deteriorarea situaţiei pieţei muncii, caracterizată printr-o rată înaltă a şomajului.

Produsul intern brut (PIB)** a crescut moderat. PIB în semestrul I al anului curent a însumat 31,7 mild. lei, majorîndu-se faţă de acelaşi semestru al anului trecut cu 5,6% (în preţuri comparabile). Majorare semnificativă a fost înregistrată la impozitele nete pe produse - cu 16,8%, valoarea adăugată brută creată în transport şi comunicaţii - cu 8,2%, industrie - cu 6,9%, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul - cu 4,7%, totodată în construcţii s-a diminuat cu 5,9%. Majorarea PIB-ului a fost condiţionată, în general, de restabilirea cererii externe la bunurile industriale fabricate în Moldova şi celei interne din contul consumului final.

Preţurile de consum au crescut considerabil. În august 2010 preţurile de consum au crescut cu 3,7% faţă de decembrie 2009, comparativ cu diminuarea de 3,4% în perioada similară a anului 2009. Această situaţie a fost condiţionată, în general, de creşterea sezonieră a preţurilor la unele produse alimentare (legume, fructe, produse lactate etc.), precum şi majorarea tarifelor la servicii comunal-locative (energie electrică, încălzire şi gaze naturale în reţea).

Leul moldovenesc s-a apreciat faţă de dolar şi Euro. Cursul de schimb al monedei naţionale în ianuarie-august 2010 a marcat o apreciere faţă de dolarul SUA cu 0,8% în termeni nominali şi faţă de Euro - cu 12,5%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrările remitenţelor de peste hotarele ţării, majorarea exporturilor, precum şi fluctuaţiile cursului dolarului SUA faţă de alte valute pe pieţele valutare internaţionale.

Situaţia din sectorul bancar se îmbunătăţeşte, dar cu ritmuri lente. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii iulie 2010 a constituit circa 33,7 mild. lei şi s-a majorat cu 15,7% comparativ cu data similară a anului 2009 (în special datorită sporirii banilor în circulaţie cu 29,2%). Situaţia din sectorul bancar se caracterizează prin majorarea depozitelor în monedă naţională (cu 18,2%) şi celor în valută străină (cu 4,3%). Creditele au depăşit nivelul înregistrat la sfîrşitul lunii iulie a anului trecut cu 7,4%.

Veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional au înregistrat creştere. În lunile ianuarie-iulie curent la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de circa 14,6 mild. lei, în creştere cu 13,7% faţă de 7 luni ale anului 2009, şi au fost efectuate cheltuieli în sumă de 16,1 mild. lei, în creştere cu 4,8%. Astfel, deficitul bugetar la sfîrşitul lunii iulie 2010 a constituit circa 1,5 mild. lei, faţă de 2,6 mild. lei la aceeaşi dată a anului 2009.

Situaţia din comerţul exterior s-a inversat: importurile au crescut mai rapid decît exporturile. În ianurie-iulie 2010 exporturile s-au majorat cu 6,9%, iar importurile - cu 12,9%. Prin urmare, decalajul în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat creşterea în ianuarie-iulie 2010 a deficitului balanţei comerciale cu 16,8% faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009 şi a atins nivelul de 1250,5 mil. dolari SUA.

A crescut semnificativ datoria de stat. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfîrşitul lunii iulie 2010, a constituit circa 18 mild. lei, în creştere cu circa 35,8% faţă de aceeaşi dată a anului 2009. Majorarea datoriei de stat a fost cauzată, în mare parte, de necesitatea finanţării deficitului bugetar.

Sectorul industrial a înregistrat creştere modestă. Volumul producţiei industriale în ianuarie-iulie 2010 a înregistrat o creştere de 5,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iulie 2009 şi o valoare nominală de 14,1 mild. lei. Creşterea a fost asigurată de sporirea cu 6,7% a volumului producţiei industriei prelucrătoare (inclusiv a industriei alimentare şi a băuturilor - cu 6,6%).

Rezultatele sectorului agricol au fost pozitive. Producţia agricolă în toate categoriile de gospodării, în primul semestru 2010 a înregistrat o creştere de 11,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei animale şi vegetale cu 12,7% şi 2,7%, respectiv.

Investiţiile s-au diminuat cu ritmuri mult mai reduse comparativ cu cele din anul 2009 şi primul trimestru al anului 2010. În I semestru al anului curent volumul investiţiilor în capital fix a însumat 3305,1 mil. lei, cu o descreştere de 3,6% faţă de acelaşi semestru al anului trecut.

S-a micşorat volumul mărfurilor transportate. În ianuarie-iulie 2010 întreprinderile de transport au transportat circa 3,9 mil. tone de mărfuri sau cu 4,5% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

Volumul de vînzări de mărfuri cu amănuntul s-a majorat. Volumul de vînzări de mărfuri cu amănuntul în reţeaua organizată de comerţ a însumat 13,3 mild. lei şi s-a majorat cu 7,9% în ianuarie-iulie 2010 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

A crescut volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei. În ianuarie-iulie 2010 unităţile oficial înregistrate au prestat servicii cu plată populaţiei în volum de 8,1 mild. lei, marcînd o majorare de 6,3% comparativ cu ianuarie-iulie 2009.

Salariul a crescut. Salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională în ianuarie-iulie 2010 a constituit 2877,8 lei şi s-a majorat cu 6,8% în termeni nominali. Valoarea acestui salariu, luînd în calcul creşterile de preţ înregistrate, arată însă că salariul real s-a micşorat cu 0,2%.

Şomajul este în continuă creştere. Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, în trimestrul II al anului 2010 a fost de circa 94,5 mii, fiind cu 11,7 mii mai mare faţă de trimestrul II al anului 2009.

Accesati următoarele materiale informative.

Material informativ nr.1

Material informativ nr.2

Material informativ nr.3

Material informativ nr.4

Material ...

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus