Trimite e-mail | Printeaza
05.09.2007

Serviciul de Presă al Procuraturii Republicii Moldova

Colegiului Procuraturii Republicii Moldova a examinat chestiunea privind starea legalităţii extragerii miniere, administrării, gestionării, înstrăinării şi protecţiei subsolului.       Audienţei i-a fost prezentat un amplu studiu al problemei din care rezidă că dezvoltarea economiei naţionale în diverse domenii, inclusiv şi al construcţiilor de imobile, a sporit cererea şi oferta materiei prime folosite în acest scop, fapt care generează utilizarea accelerată a subsolului. Respectiv, situaţia creată în acest domeniu impune sporirea rolului organelor abilitate cu atribuţiile administrării, folosirii şi protecţiei subsolului în vederea supravegherii respectării legislaţiei şi utilizării raţionale a zăcămintelor naturale.      Deşi Procuratura Generală a informat anterior Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Serviciul Standartizare şi Metrologie despre starea deplorabilă privind gestionarea subsolului şi imperfecţiunea cadrului legislativ, măsuri efeciente de redresare a situaţiei n-au fost întreprinse.Astfel, în anul 2007 de către procurori a fost începută urmărirea penală în 10 cazuri, s-au înaintat 205 sesizări cu privire la lichidarea încălcărilor depistate, au fost  intentate 31 proceduri administrative, au fost înaintate  12 acţiuni civile în instanţa de judecată în valoare de 950 mii lei, şi 4 recursuri la deciziile ilegale emise de organele administraţiei publice locale.     Controalele efectuate au scos în vileag faptul că încălcările la compartimentul vizat se clasifică în trei categorii şi se referă la: -  extragerea şi comercializarea ilegală a zăcămintelor;- atribuirea ilegală de organele administraţiei publice a perimetrelor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe utile larg răspândite, inclusiv şi în lipsa coordonării perimetrelor cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale;- neîntreprinderea măsurilor necesare de către organele administraţiei publice privind protecţia zăcămintelor naturale.Aceste încălcări sunt comise atât de către organele abilitate cu atribuţii în  domeniu, agenţii economici cărora li s-au atribuit perimetre miniere, cît şi de persoanele fizice cu preponderenţă locuitori ai unităţilor teritoriale unde sunt zăcăminte naturale.  Un caz ieşit din comun a fost depistat de secţia investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale la primăria s.Pruteni, r-nul Făleşti, care la înstrăinarea terenului cu suprafaţa de 5 ha SRL „Brigolex-Com”, a diminuat preţul real al pământului cu 812 800 lei.       Pe cazul dat la 28.06.2007 Procuratura Generală a început urmărirea penală în temeiul art.329 alin.2) lit. (b) Cod penal.      Investigaţiile efectuate au evidenţiat şi faptul că, în republică persistă o practică vicioasă aplicată de conducătorii întreprinderilor din subordinea Ministerului Transporturilor, care sunt responsabili de reparaţia drumurilor. Au fost stabilite cazuri privind extragerea ilegală de către ultimii a substanţelor minerale, cu preponderenţă nisip, pentru al folosi la lucrările respective.     În cadrul controlului efectuat de Procuratura UTA Găgăuzia s-a stabilit că directorul SA “Drumuri Comrat” P.Ghimişli, pe parcursul anilor 2004-2006, contrar prevederilor Codului subsolului, a organizat extragerea de către subalterni a cantităţii de 2045 tone de nisip din cariera amplasată la hotarele mun.Comrat şi s.Cioc-Maidan, în lipsa perimetrului atribuit de organele administraţiei publice locale şi înregistrat la organul de stat pentru supraveghere minieră.   Pe cazul dat la 26.01.2007 a fost începută urmărirea penală în baza art.228 Cod penal – Încălcarea cerinţelor de protecţie  a subsolului. Cele mai multe cariere neautorizate au fost depistate în raionale: Ialoveni – 35;   Cimişlia – 30; Străşeni –  28; Cantemir- 27.  Importanţa subiectului abordat, a menţionat Procurorul General dl V. Gurbulea,  este condiţionată şi de pericolul sporit pentru securitatea populaţiei şi protecţia mediului ca urmare a extragerii ilegale a zăcămintelor naturale.          Astfel, potrivit raportorului, în procesul sustragerii argilei din or.Vadul lui Vodă, mun.Chişinău a apărut pericol real de alunecare a pământului, iar primăria locală n-a întreprins careva măsuri pe cazul dat.            Potrivit procurorilor, continuitatea folosirii ilegale a subsolului este favorizată nu numai de inactivitatea organelor administraţiei publice locale, dar şi a Inspectoratelor Ecologice, care, în majoritatea cazurilor, nici nu dispun de informaţia respectivă.  Ca exemplu, în r-nul Glodeni au fost depistate 19 perimetre miniere neautorizate, iar Inspectoratul Ecologic în perioada anilor 2006-2007 n-a depistat asemenea fapte. Situaţii analogice s-au constatat şi în alte raioane. Graţie atenţiei acordate problemei vizate de către organele statale, în perioada de referinţă s-a înregistrat o majorare a încasărilor taxelor pentru folosirea subsolului cu 533, 3 mii lei faţă de anul trecut, suma totală achitată de beneficiari constituind 3646, 9 mii lei. La şedinţa Colegiului au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Ecologic de Stat şi Serviciul Standartizare şi Metrologie care, au făcut scurte comunicări asupra stării de fapt, vizînd problema în cauză în instituţiile care le reprezintă.Dînşii, de asemenea, s-au referit şi la problemele cu care se confruntă instituţiile la exercitarea atribuţiilor, acestea fiind de ordin legislativ şi organizaţional. Procurorul General, membrii Colegiului au reeterat că faptele depistate în cadrul unor astfel de cotroale urmează a fi examinate şi sub aspectul legislaţiei privind combaterea corupţiei, iar problema abordată mai complex: legislaţie, control, soluţii de stat. În hotărîrea adoptată s-a dat o apreciere critică activităţii organelor abilitate cu atribuţii de control în domeniul vizat, iar procurorilor li s-a dispus efectuarea controalelor şi monitorizarea permanentă a respectării legislaţiei în domeniul extragerii miniere, administrării, gestionării, înstrăinării şi protecţiei subsolurilor în toate localităţile din republică. În rezultatul interpretării univoce a problemei abordate de către procuratură şi reprezentanţii Serviciul Standartizare şi  Metrologie şi Inspectoratul Ecologic de Stat s-a decis crearea unui grup de lucru comun în vederea sintetizării bazei normative existente, elaborării proiectelor de legi, altor acte normative menite să soluţioneze problemele negative în domeniul vizat, lipsa cărora la moment, face  posibilă utilizarea iraţională a solului.Pe marginea chestiunii abordate a fost adoptată o Hotărîre. 

Serviciul de Presă al Procuraturii Republicii Moldova

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus