Trimite e-mail | Printeaza
06.06.2007

Serviciul de presa al Guvernului Republicii Moldova

Guvernul a aprobat, în şedinţa plenară de miercuri Strategia naţională de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare a localităţilor din Moldova. La şedinţă a fost prezent Preşedintele Vladimir Voronin.

Viceprim-ministrul Vitalie Vrabie, ministrul Administraţiei Publice Locale, prezentînd proiectul Strategiei în şedinţă, a declarat următoarele:

Starea actuală a sectorului serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în ţară mai rămîne a fi nesatisfăcătoare. Apa potabilă are cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei, iar apele reziduale sunt printre cei mai poluanţi factori ai mediului.

Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente rămîne a fi prioritară în politica şi acţiunile Statului. Iată de ce iniţiativa Şefului Statului din toamna anului 2006 cu privire la Elaborarea Strategiei Naţionale de aprovizionare cu Apă şi de Canalizare a fost binevenită, înalt apreciată şi pe larg susţinută pe intern şi de către partenerii străini de dezvoltare, precum sunt Banca Mondială, Biroul Elveţian de Cooperare pentru RM, Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, FISM, Banca Europeană de Investiţii, Guvernele Japoniei, Poloniei, Turciei şi altele.

La elaborarea Strategiei au participat: Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Institutul de proiectare „Acvaproiect”, Concernul Republican „Apele Moldovei” şi Autorităţile Publice Locale.

Rolul de lider în elaborarea documentului îi aparţine MERN-ului şi celui de coordonator – MAPL-ului.

Strategia a fost discutată cu societatea civilă, mediul academic, sectorul neguvernamental, partenerii de dezvoltare şi Autorităţile Publice Locale.

La elaborarea Strategiei s-a ţinut cont de concluziile Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea (Rio de Janeiro, 1992) şi, mai ales, ale Declaraţiei de la Rio privind Mediul şi Dezvoltarea şi ale Agendei 21, precum şi a Programului pentru implementarea Agendei 21 (New York, 1997).

Strategia evidenţiază şi concretizează căile de soluţionare a problemelor din domeniu, avînd la bază direcţiile strategice ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova, reflectate în documentele de bază, precum sunt Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, Programul Naţional „Satul Moldovenesc”, Programul Guvernului „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” şi, desigur, că prevederile Strategiei se vor regăsi şi în documentul de bază în dezvoltarea Ţării pe termen mediu, a PND-ului, găsindu-se în componenta „Dezvoltarea Regională”stabilită ca una din cele cinci priorităţi ale PND-ului.       În Strategia elaborată s-a ţinut cont de problemele existente şi de factorii financiari, care pot contribui la crearea condiţiilor adecvate de funcţionare a sectorului alimentării cu apă şi canalizare.    Obiectivele documentului elaborat prevăd acordarea serviciilor şi soluţionarea accesului la apă potabilă a populaţiei, evaluarea investiţiilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor în două etape, pe termen mediu (2008-2012) şi termen lung (2013-2025), contribuind astfel la luarea unor decizii majore cu privire la direcţiile de acţiune pentru aceste etape. 

Pornind de la necesitatea şi scopul elaborării Strategiei – „De a stabili politica Statului în domeniu şi a direcţiilor prioritate pentru acţiunile conjugate a tuturor factorilor de decizie (Guvern, Autorităţile Publice Locale, Societatea civilă, partenerii de dezvoltare)”, Strategia are următoarele compartimente:

I. Starea actuală a sectorului serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizareÎn cadrul acestui compartiment s-a efectuat o analiză amplă:• a Resurselor de apă ale RM la parametrii cantităţii, calităţii, surselor de poluare şi utilizare.

Principala sursă de alimentare cu apă a Moldovei este fluviul Nistru, căruia îi revin 83,6%, rîul Prut - 1%, surselor subterane – 15,2%, altor surse de suprafaţă – 0,2%.

Putem constata că Moldova dispune de suficiente rezerve de ape, inclusiv subterane ce corespund calităţii pentru aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei. Însă, în unele cazuri, apele subterane nu corespund pe deplin standardelor de calitate (Nisporeni, Făleşti, Ungheni, unde conţinutul fluorului în ape este mărit). Totodată, potenţialul rîului Prut este valorificat puţin şi constituie doar 1% în structura consumului pe ţară.

Strategia reflectă starea actuală a infrastructurii locale, alimentarea cu apă a localităţilor, canalizarea şi epurarea apelor reziduale.

În prezent, dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă 1032 localităţi, din care 3 municipii, 52 oraşe (100%) şi 977 localităţi rurale, alcătuind doar 66% din numărul total al acestora. Dar şi aceste localităţi, în majoritate, dispun de sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare cu un grad înalt de uzură fizică şi morală, energofage şi puţin eficiente. a) Strategia mai menţine şi informaţia despre accesibilitatea şi calitatea serviciilor prestate privind alimentarea cu apă  potabilă şi canalizare.În prezent doar 49% din populaţia Ţării are acces la sistemele comunale de alimentare cu apă.      Iată încă un argument forte în justificarea iniţiativei Şefului Statului şi Hotărîrii Guvernului de astăzi.b) Un loc aparte i se atribuie Cadrului legislativ Naţional. Comparaţie cu legislaţia Europeană.

În majoritate, Cadrul legislativ Naţional existent (Codul apelor, Legile şi Hotărîrele de Guvern, care reglementează domeniul dat, ca expertiza ecologică a mediului, serviciile publice de gospodărie comunală, privind apa potabilă, cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a rîurilor şi bazinelor de apă) necesită modificări pentru a corespunde rigorilor legislative internaţionale la care RM este parte, precum şi a prevederilor legislaţiei UE.

c) Un element extrem de important în asigurarea bunei gestionări a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare este „Finanţarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare”.

În afara surselor de finanţare tradiţionale preponderent din preţuri şi tarife, bugetului de Stat şi mai puţin a bugetelor locale se practică scheme alternative de atragere şi utilizare a unor fonduri nerambursabile şi prin credite rambursabile.i) Resursele umane, implicate în organizarea şi realizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.II. Al doilea compartiment este „Obiectivele specifice pe termen mediu (2008-2012), care conţine următoarele sub-compartimente:1)  – Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, şi care presupune elaborarea unei legislaţii adecvate de reglementare în cadrul Statutului de funcţionare a societăţilor şi regiilor municipale care prestează servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare.– Eliminarea suprapunerilor de atribuţii ale autorităţilor de reglementare cu competenţele autorităţilor locale.–  Elaborarea planurilor de asigurare a securităţii apei potabile.2)    –  Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare, în baza Strategiilor şi politicilor locale privind alimentarea cu apă şi canalizare, promovarea de proiecte atractive cu finanţare internaţională; şi, nu în ultimul rînd, prin promovarea a unei legislaţii fiscale atractive pentru infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.     Conform estimărilor efectuate, realizarea măsurilor menţionate pe termen mediu va asigura cu apă potabilă de calitate circa 231 localităţi cu un număr total al populaţiei de 2.128.780.     Asigurarea furnizării apei potabile se va realiza prin:- sporirea randamentului apeductelor existente (Soroca-Bălţi şi Vadul lui Vodă-Chişinău) şi extinderii zonei de deservire a acestora (exemplu, apeductele Sîngerei, Teleneşti, Drochia, Rîşcani, Floreşti).- finisarea apeductelor grupate, care se află actualmente la etapa de construcţie.    Totodată, apele subterane vor servi şi în continuare ca surse de apă a localităţilor din zonele îndepărtate de sursele de ape terestre şi de apeductele grupate.  3.Promovarea principiilor economiei de piaţă, care presupune dezvoltarea premizelor de competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi a managementului financiar şi administrativ.

Concesionarea serviciilor date devine o necesitate stringentă cu introducerea criteriilor de performanţă pentru operatorii de servicii cu reorganizarea regiilor autonome aflate sub autoritatea administraţiei publice locale.III. Al treilea compartiment este „Obiectivele Strategiei pe termen lung (2012-2025)”.- Obiectiv principal pentru etapa a doua, desigur că este satisfacerea deplină în termenii menţionaţi a cerinţelor de apă şi canalizare a populaţiei pe întreg teritoriu al Ţării, însoţit de implementarea planurilor de asigurare a securităţii apei potabile şi conformarea calităţii apei potabile cerinţelor impuse de Directiva CE 88/83 EC.- Reducerea substanţială a maladiilor condiţionate de apă.- Dezvoltarea unui management integrat al sectorului, cu respectarea programului tehnic şi asigurarea protecţiei mediului.

Strategia în cauză include obiective desfăşurate pe termen mediu şi termen lung şi care conţin soluţii tehnice concrete pentru fiecare raion şi localitate în parte. Concomitent, este prezentă şi componenta de canalizare, care va soluţiona problema evacuării apelor menajere şi va asigura protecţia mediului înconjurător.

Strategia introduce elemente stimulatorii şi de sinergism în realizarea măsurilor din Programul de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din RM pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30.12.2005. Strategia prevede o implicare masivă a Autorităţilor Publice Locale în realizarea obiectivelor. Şi, în final, Strategia conţine informaţiile despre costurile ei, reflectate în 4 tabele cu date concrete care reflectă situaţia pentru fiecare raion în localitate.

Costurile primei etape alcătuiesc 3659,7 mln. lei cu o rată anuală de circa 732,0 mln. lei/an.

Pentru perioada 2012-2025 costurile cifrează în jurul a 30059 mln. lei.

Strategia a fost pe larg discutată în Guvern, cu toate avizele tuturor autorităţilor şi instituţiilor interesate, obiecţiile şi propunerile acestora fiind examinate şi prezentate în tabelul divergenţelor. Aprobarea de către Guvern a Strategiei date va permite în continuare elaborarea a trei planuri de măsuri cu acţiuni concrete, măsurabile în termeni şi costuri pe principiul regiunilor în cadrul Conceptului de Dezvoltare Regională”.

2007-06-06

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus